2009-2010/I.SzMA-B01.1/1

Deviancia-elméletek

ElőadásIdő: 12.00-13.30
Hely: É. 0.79 Jánossy Lajos teremBíró Judit – Prazsák Gergő

ELTE TáTK Szociológia Intézet Deviancia szakirányKapcsolat: devianciaelmeletek@gmail.com

honlap: www.prazsak.hu/kurzusok/szma_b01_1.htmlfogadó óra: csütörtökönként 15,00-16,00 a 2.53B-ben.A tantárgy leírása:

A deviancia magyarázatára választ kereső társadalom-, jog- és bölcsészettudományi teóriák, empirikus kutatások, illetőleg egy-egy konkrét deviáns jelenség kulturális-történeti gyökereinek, filozófiáinak megismerése.A félévvégi jegy:

A 3 kredites kurzus kollokviumi jeggyel zárul, amelyet a következő elemek értékelése ad ki:

- félévvégi zárthelyi (50%)

- házi dolgozat (50%)

A házi dolgozat elkészítésének formai és tartalmi követelményei:

- téma: a mai magyar társadalom egyik nem-normatív jelenségének elemzése

- műfaj: tudományos tanulmány

- terjedelem: min.25-max.40 ezer karakter

- feltétel: A házi dolgozat leadásának feltétele egy 3 oldalas tématerv és tervezett szakirodalmi lista, amelyet a hallgató 2009. november 5. 20.00 óráig elküld a devianciaelmeletek@gmail.com címre

A 2009. november 12.-i személyes konzultáción tárgyaljuk meg az előzetesen elküldött házi dolgozat-tervezeteket. (A konzultáción való részvétel is feltétele a kurzus teljesítésének.)TematikaIX. 10. Bevezető óra. A kurzus menetének ismertetése.

A bűn kriminológiai, filozófiai, szociológiai megközelítései.

Olvasmány:

Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény. 1992. Atlantisz. 323 l.IX. 17. „minden egy…”: A bűn ontológiája.

Olvasmány:

Heidegger, Martin: Anaximandros mondása. 2006. ford. Kocziszky Éva. In: Rejtekutak, Budapest: Osiris Kiadó.IX. 24. A bűnök anyja: az anyagyilkosság.

Olvasmány:

Foucault, Michel közzétételében: Én, Pierre Riviere, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet. Egy XIX. századi szülőgyilkosság. 1999. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.X. 1. A deviancia filozófiája: a kategorikus imperatívusz és az örök visszatérés  

Olvasmány:

Immanuel, Kant: A gyakorlati ész kritikája. 2004. ford. Papp Zoltán. Budapest: Osiris. Első rész. Első könyv. pp. 7-128.

Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In: Athenaeum III/1 (1992), pp. 3-15.X. 8. A deviancia kulturális változatai

Olvasmány:

Bahtin, Mihail Mihajlovic: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. 2002. Budapest : Osiris. 567 l.X. 15. Nemzetközi devianciastatisztikák, felmérések, adatbázisok

Olvasmány:

Comparative Child Well-being across the OECD (http://www.oecd.org/dataoecd/19/4/43570328.pdfX. 22. A szenvedélyvezérelt viselkedés

Olvasmány:

Bíró Judit: Dohányzáspolitika. A dohányzás diskurzusa és kontrollja. 2008. In: Addiktológia VII. évf. 1.szám. pp. 5-24.XI. 5. Értékek és attitűdök

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2009. Új szegénység. In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest. MTA PTI.

Prazsák Gergő: A teve, az oroszlán és a gyermek. Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében. In: Információs Társadalom 2009/2.XI. 12. Konzultációs óra

A személyes konzultáción a házi dolgozat 3 oldalas tervezetének, ill. tervezett irodalomjegyzékének megtárgyalására kerül sor.

(A személyes konzultáción az a hallgató vehet részt, aki  2009. november 5.-én 20,00 óráig elküldi anyagát a  devianciaelmeletek@gmail.com címre!)XI. 19. Egy normalizált világ: Deviancia a magyarországi államszocializmusban

Olvasmány:

A deviáns viselkedés szociológiája (Gondolat, 1974) c. mű alábbi részletei:

A norma és a deviáns viselkedés fogalmának problémái – pp. 11-15.

Bevezetés a bűnözéssel foglalkozó szemelvényekhez – pp.151-158.

Bevezetés az alkoholizmussal foglalkozó szemelvényekhez – pp.289- 294.

Bevezetés az öngyilkossággal foglalkozó szemelvényekhez – pp.361-366.

Bevezetés az elmebetegségekkel foglalkozó szemelvényekhez – pp.437-441.XI. 26. Esztétizált világok: Társadalmi és politikai utópiák

Olvasmány:

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Egy nevetséges ember álma (1876)XII. 3. Együttműködés és agresszió az információs társadalomban

Olvasmány:

Eun Joo Kim, Kee Namkoong, Taeyun Ku, Se Joo Kim: The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. In.: European Psychiatry. April 2008, Volume 23, Issue 3. pp. 212-218.XII.10. Szépség és Csúfság

Olvasmány:

Eco, Umberto: A szépség  története. 2007. Bp., Európa Könyvkiadó, 2007.

Eco, Umberto: A rútság története. 2007. Bp., Európa Könyvkiadó, 2007.