Jón, rosszon túl a hálózati társadalomban (S601-5)
ELTE TáTK Kisebbségszociológia tanszék, Deviancia szakirány 2007/2008-2
nappali tagozatElőadó: Prazsák Gergő

A kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/s601-5_2007_2008_2.html

Blog: http://halozatok.blogter.hu

email: deviancia@gmail.com

Idő: Szerda, 10.00-11.30

Helyszín: É. 5.55

Kredit: 2

A kurzus célja: A társadalmi hálózatok marginalizált pozícióiban lévő tagjainak és csoportjainak, valamint a deviáns magatartásformák, jellegzetességek és gondolkodásmódok közötti összefüggések elemzése – filozófiai, szociálpszichológiai, szociológiai nézőpontból.

Értékelés:

A félév végi jegy három számonkérés eredménye alapján szerezhető meg.

1. A félév során két ZH-t írnak a hallgatók (április 9., május 7.). A két ZH eredményének súlya a félév végi jegyben: 50%, azaz a ZH-k egyenként a jegy 25%-át jelentik.

2. A félév végén beadott, valamely előadás témájához szorosan kapcsolódó, legalább az alábbi listán megadott irodalom feldolgozását tartalmazó, minimum 20.000 maximum 30.000 leütéses dolgozat kollokviumon történő megvédése. A házi dolgozat és kollokviumon történő megvédésének súlya a félév végi jegyben: 50%.

Érdemjegyek:

            60-70%: elégséges

            70-80%: közepes

            80-90%: jó

            90-100%: jeles

 

Menetrend:

 

1. Óramegbeszélés 2008.02.13.

 

2. Jón, rosszon túl és a modernizáció 2008.02.20.

Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2000.

Jürgen Habermas: A posztmodern beköszöntése: Nietzsche, a fordulópont. In: Filozófiai diskurzus a modernségről Budapest: Helikon. 1998. 73.o. - 91.o.

Platón: Állam  VI. Könyv 505/a-519/d In.: Platón összes művei II. kötet Budapest: Európa Kiadó 1984. 436.o. - 465. o.

 

3. Társadalmi tőke koncepciója és módszere 2008.02.27.

Füzér Katalin, Gerő Márton, Sík Endre, Zongor Gábor: A társadalmi tőke fejlesztésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel TÁRKI 2005. november http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a768.pdf

Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: A társadalmi rétegződés komponensei (szerk.: Angelusz Róbert) Budapest: Új Mandátum. 1997. 156.o.- 177.o.

 

4. Hálózatelemzés koncepciója és módszere 2008.03.05.

Barabási Albert László: Behálózva – A hálózatok új tudománya – Budapest: Magyar Könyvklub 2003.

Prazsák Gergő: Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft In: Világosság 2007/9 71.o.-80.o. http://www.prazsak.hu/publikaciok/prazsak_virtuelle_gemeinschaft.pdf

Stanley Milgram: The Small-World Problem In: Psychology Today, I. 1967 ftp://cs.ucl.ac.uk/genetic/papers/Milgram1967Small.pdf

 

5. elmaradt óra 2008.03.12.6. Szociálpszichológiai vetületek, mentális egészség és társadalmi hálózatok 2008.03.26.

Hain Ferenc: Egy interdiszciplináris csizma a társadalomlélektan asztalán? Hálózatgondolat a pszichológiában és a szociálpszichológiában In: Magyar Pszichológiai Szemle 2005. LX. 4. 507.o. - 526.o. http://www.socialnetwork.hu/cikkek/Hainmpsz2005.pdf

Ch. Kadushin: Társadalmi sűrűség és mentális egészség In: Társadalmak rejtett hálózata (szerk.: Angelusz Róbert és Tardos Róbert) Budapest: Magyar Közvéleménykutató Intézet. 1991.

Mérei Ferenc: A több szempontú szociogram In: Közösségek rejtett hálózata Budapest: Osiris 1996. 132 o. -274. o.

 

7. Társadalmi hálózatok peremén: a hajléktalanság 2008.04.02.

Albert Fruzsna – Dávid Beáta: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből: szakirodalmi áttekintés In: Szociológiai Szemle 1998/4. Pp: 119-139. http://www.mtapti.hu/mszt/19984/albert.htm

Nagy Terézia: Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban TDK dolgozat 2003. http://www.socialnetwork.hu/cikkek/NagyTecaTDK.htm

 

8. 1. ZH 2008.04.09.9. Egyenlőtlenségek a hálózati társadalomban, hálózati optika 2008.04.16.

Angelusz Róbert: A pluralizmus paradoxonai In: A láthatóság görbe tükrei Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. 185-209 o.

Csepeli György – Csere Gábor: Inequalities and Networks in Society In: A Sense of Place: The Global and the Local in Mobile Communication szerk.: Nyíri Kristóf Bécs: Passagen Verlag, 2005. Magyar nyelven: Egyenlőtlenségek és hálózatok a társadalomban. http://www.csepeli.hu/pub/2005/csepeli_csere_egyenlotlensegek.pdf

Nagy Réka: Új lencsék egy új társadalmi jelenség vizsgálatában: - A digitális egyenlőtlenségek kutatásának átfogó szemléletéről – In: Szociológiai Szemle 2007/1-2 16-28.o. http://www.socio.mta.hu/mszt/200712/002.pdf10. Jelenlét és mások jelenlétének percepciója a kibertérben 2008.04.23.

George H. Mead: Az én In: A pszichikum, az én és a társadalom Budapest: Gondolat 1973. 173-286 o.

Patricia Wallace: Személyeskedő viták és küzdelmek – Az agresszió pszichológiája a hálón In: Az internet pszichológiája Budapest: Osiris 2002. 142-168 o.

 

11. Globális bűnözői hálózatok 2008.04.30.

Manuel Castells: A világ másik arca: társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen In: Az identitás hatalma, Az információ kora II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 103-212 o.

Manuel Castells: A perverz kapcsolat: a globális bűnöző gazdaság In: Az évezred vége, Az információ kora III. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2007. 191.o.-236.o.

 

12. 2. ZH, bevezetés a 'netokráciába' 2008.05.07.

Csepeli György: Kreatív társadalom In: Kritika 2007/12 http://www.csepeli.hu/pub/2007/csepeli_kreativ_tarsadalom_2007.pdf

Nietzsche, F.: A homéroszi versengés In.: Ifjúkori görög tárgyú írások Budapest: Mérleg 2000.

 

13. Netokrácia, tanulmányírás, házi dolgozat formai és tartalmi követelményei 2008.05.14.

Theodor W. Adorno: Az esszé mint forma In: Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek Budapest: Helikon 1998. 29-47. o.

Magyar Szabványügyi Hivatal: Bibliográfiai hivatkozások, MSZ ISO 690