Jón, rosszon túl a kibertérben (S302/10)
ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék 2007/2008-1

kurzusvezető: Prazsák Gergő

a kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/s302_2007_2008_1.html

blog: http://deviancia.blogter.hu

email: deviancia@gmail.com

idő: Szerda, 08.00-09.30

helyszín: É. 6.86

kredit: 3A kutatószeminárium célja, hogy megkíséreljük a devianciát magyarázó klasszikus társadalomelméleti megközelítések adaptálását a virtuális világra. A félév során az alábbi témakörökbe csoportosított szövegek olvasásán és a kibertérbe történő átültetésén kívül egyéni kutatás eredményeként esszében (20.000-30.000 leütés) számolnak be a hallgatók a virtuális térben megjelenő deviáns viselkedésekről.Értékelés:

Szemináriumi munka, szeminárium látogatás: 30%

Kiselőadás: 25%

Esszé: 45%

Érdemjegyek:

            60-70%: elégséges

            70-80%: közepes

            80-90%: jó

            90-100%: jeles Menetrend:1. A félév végén beadandó dolgozat tartalmi és formai követelményeinek tisztázása 2007.09.12.

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Győr: Kairosz Kiadó 2000.

 

2. Értékmentesség a kutatásban 2007.09.19.

Platón: Tudás és vélemény, Vélemény In: Állam VI. Könyv 476/c-480/a In.: Platón összes művei II. kötet Budapest: Európa Kiadó 1984. 372-384. o.

Max Weber: A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés objektivitása, fordította: Wessely Anna, szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter In: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. 509-549 o.

 

3. Jó, rossz 2007.09.26.

            Platón: Állam VI. Könyv 505/a-519/d In.: Platón összes művei II. kötet Budapest: Európa Kiadó 1984. 436-465. o.

            Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2000. 

 

Elmaradt óra 2007.10.03.4. Mélylélektani okok 2007.10.10.

Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában In: Esszék Budapest: Gondolat 1982. 327-405 o.

 

5. „Igazság a Pireneusokon innen, tévedés odaát.” 2007.10.17.

            Martin Heidegger: Mi a metafizika? Budapest: Ikon 1995.

            Blaise Pascal: Gondolatok V. Szakasz In: Gondolatok Szeged: Lazi 2000. 101-115 o.

 

6. A társadalom konstrukciója 2007.10.24.

Peter L. Berger – Thomas Luckmann: A társadalom mint objektív valóság In: A valóság társadalmi felépítése Budapest: Jószöveg 1998. 71-179 o.

 

Elmaradt óra 2007.11.07.7. A társadalmi konstrukciók következményei 2007.11.14.

            Michael Foucault: A bolondság története a klasszicizmus korában Budapest: Atlantisz 2004. 11- 116 o.

 

8. A csoporthatás 2007.11.21.

Csepeli György: A csoport norma és értékteremtő világa In: A szociálpszichológia vázlata Budapest: Jószöveg 2001. 98-105 o.

Csepeli György: Érték- és normaképződés a csoportban In: Szociálpszichológia Budapest: Osiris 1997. 422-429 o.

Stanley Schachter: Deviáció, elutasítás és kommunikáció In: A kísérleti társadalomlélektan főárama Budapest: Gondolat 1981. 288-299 o.

 

9. Makro szint 2007.11.28.

Émile Durkheim: Az anómiás öngyilkosság In: Az öngyilkosság Budapest: Osiris 2003. 260-322 o.

Robert K. Merton: Társadalmi struktúra és anómia , Újabb fejlemények a társadalmi struktúra és az anómia elméletében In: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra Budapest: Osiris 2002. 213-277 o. 

Bíró Judit: Csőcselék In: Démonok Budapest: Új Mandátum 1997. 91-105 o.

 

10. Kibertér és deviancia 2007.12.05.

William Gibson: Neurománc, Budapest: Valhalla Páholy, 1999

Patricia Wallace: Személyeskedő viták és küzdelmek – Az agresszió pszichológiája a hálón In: Az internet pszichológiája Budapest: Osiris 2002. 142-168 o.

 

11. Deviancia a kibertérben 2007.12.12.

Suler, J.R. : The Bad Boys of Cyberspace – Deviant Behavior in Online Multimedia Communities and Strategies for Managing it http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/badboys.htmlJavasolt kutatási témák:

http://www.csepeli.blogter.hu

http://www.kuruc.info

http://www.alomfejto.hu