2008/09/2S232/ba1

Deviancia-elméletek

ElőadásCsütörtök, 16,15-17,45; 7.59Bíró Judit – Prazsák Gergő

ELTE TáTK Deviancia szakirány

Kapcsolat: devianciaelmeletek@gmail.com

honlap: www.prazsak.hu/kurzusok/s232_ba1.html

fogadó óra: csütörtökönként 18.00; 2.53bA tantárgy leírása:

A deviancia magyarázatára választ kereső társadalomtudományi teóriák, empirikus kutatások, illetőleg egy-egy konkrét deviáns jelenség kulturális-történeti gyökereinek, filozófiáinak megismerése.A félévvégi jegy:

A 4 kredites kurzus kollokviumi jeggyel zárul, amelyet a következő elemek értékelése ad ki:

- félévközi zárthelyi (30%-ban)

- félévvégi zárthelyi (40%-ban)

- házi dolgozat (30%-ban)A házi dolgozat elkészítésének formai és tartalmi követelményei:

- téma: a mai magyar társadalom egyik nem-normatív jelenségének elemzése

- műfaj: tudományos tanulmány

- terjedelem: min.15-max.25 ezer karakter

- beadási határidő: 2009. május 14. 17.00 óra, kiprintelt változatban és a devianciaelmeletek@gmail.com címre elektronikusan!

- formai követelmények: http://www.prazsak.hu/forma.pdfA házi dolgozat leadásának feltétele:

Egy 3 oldalas tématerv és egy tervezett, min. 5 tételből álló szakirodalmi lista, amelyet a hallgató április 14.-én 17 óráig elküld a devianciaelmeletek@gmail.com címre. Az április 16-i személyes konzultáció során tárgyaljuk meg az előzetesen elküldött házi dolgozat-tervezeteket.Általánosan kötelező irodalmak:- Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Bp., Új Mandátum Kiadó, 2001. (Szerk. Rácz József). 263 l.- A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, 1974. (Szerk.: Andorka Rudolf – Buda Béla – Cseh-Szombathy László). c. kötetből

- E.M. Lemert

- H.S. Becker

- E.H. Sutherland

- A.C. Cohen

- R.A. Cloward írásai.

TematikaII. 12. Bevezető óra

A kurzus menetének ismertetése.

Alapfogalmak: a teória; a teória, amikor tudományos; a „deviancia” „szociológiája” és „filozófiája”.II. 19. A Gyökerek

A nem-normatív jelenségek első társadalomtudományos magyarázatai (Beccaria; Quetelet; Lombroso és a többiek)

Olvasmányok:

- C. Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről. Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 1998. 74 l.

- C.Lombroso: Lángész és őrültség. Lazi Kiadó, Szeged, 1998. 157 l.II. 26. Az Alapok

A devianciáról szóló tudományos beszéd apostolai: Durkheim és Merton.

Olvasmányok:

- E. Durkheim: Tásadalmi okok és társadalmi típusok. In.: Az öngyilkosság. Bp., KJK, 1982. pp.131-263. vagy Bp., Osiris Kiadó, 2003. pp. 145-302.

- R. K. Merton: Társadalmi struktúra és anómia. In.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra.  Bp., Gondolat, 1980. Bp. pp. 338-451. vagy Bp., Osiris Kiadó, 2002. pp. 213-277.III. 5. Filozófiai/módszertani kontextusok

Olvasmányok:

- Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In: Athenaeum III/1 (1992), pp. 3-15.

- Foucault, Michel: Nietzsche, Freud, Marx. In: Athenaeum I/3 (1992), pp. 157-171.III. 12. A deviancia„romantikus irodalma”

A vonatkozó elméletek: szociális dezorganizáció-; funkcionalista; szubkultúra-magyarázatok.

Olvasmányok:

- W.F. Whyte: Sarki srácok és tanult fiúk. In.: Utcasarki társadalom. Egy olasz szegénynegyed társadalomszerkezete. Bp., Új Mandátum, 1999. pp. 21- 142.III. 19. A deviancia a differenciális asszociáció és szociális kontroll-teóriák szerint

Olvasmányok:

- O. Lewis: Sánchez gyermekei. Európa, Bp., 1968.

- Willis, Paul: A skacok. Iskolai ellenkultúra, munkáskultúra.  Bp., Új Mandátum Kiadó, 2000. 358 l.

- G.H. Mead: Az én. In.: A pszichikum, az én és a társadalom. Bp., Gondolat, 1973. pp. 173-286.III. 26. Kulturális-szakrális kontextusok

Olvasmányok:

- S. Freud: Rossz közérzet a kultúrában. In: Esszék. Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1982.

- M. Weber: Vallásszociológia – A vallási közösségek típusai. ford. Erdélyi Ágnes, szerk. Helmich Dezső. Budapest. Helikon Kiadó, 2005. pp. 9-63.IV. 2. Félévközi zárthelyi

Az eddigi olvasmányokból. (A félévközi zárthelyi eredménye 30%-ban számít be az kollokviumi jegybe!)IV. 16. Konzultációs óra

A személyes konzultáción a házi dolgozat 3 oldalas tervezetének, ill. tervezett irodalomjegyzékének megtárgyalására kerül sor.

(A személyes konzultáción az a hallgató vehet részt, aki április 14.-én 17 óráig elküldi anyagát a devianciaelmeletek@gmail.com címre!)IV. 23. A deviancia a szimbolikus interakcionista és fenomenológiai magyarázatok szerint.

Olvasmányok:

- E. Goffman: Stigma és szociális identitás. In.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. (Szerk.: László János). Gondolat, Bp., 1981. pp. 179-239.

- P. Berger – T. Luckman: A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest, Jószöveg, 1998.IV. 30. A deviancia radikális kriminológiai és feminista magyarázatai.

Olvasmányok:

- Lévai M.: A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése a kialakulásától a XX. század nyolcvanas éveinek végéig. In.: Gönczöl – Korinek – Lévai: Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. Bűnözéskontroll. Corvina, Budapest, 1996. pp. 9- 44.

- Carol J. Adams: Megerőszakolt állatok – lemészárolt nők. In.: Deviációk. Válogatott tanulmányok (Szerk.: Bíró Judit). Bp., Új Mandátum Kiadó, 1998. pp. 94-119.V. 7. Poszt-modern deviancia-elméletek és -filozófiák

A deviáns diskurzus, a deviancia korpuszának „kreátora”: Foucault

MMORPG: Deviancia az információs társadalomban.

Olvasmányok:

- M. Foucault: A bolondság története a klasszicizmus korában. Atlantisz, Budapest, 2004. I., II. fejezet. pp. 11- 116.

- Eun Joo Kim, Kee Namkoong, Taeyun Ku, Se Joo Kim: The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. In.: European Psychiatry. April 2008, Volume 23, Issue 3. pp. 212-218.V. 14. Esettanulmány: A Szépség és a Szörnyeteg

Olvasmányok:

- Eco, Umberto: A szépség története. Bp., Európa Könyvkiadó, 2007.

- Eco, Umberto: A rútság története. Bp., Európa Könyvkiadó, 2007.