Hálózati (információs)társadalom (POL-219)
ELTE TáTK Politikai Tudományok Tanszéke 2007/2008-1

előadó: Prazsák Gergő

a kurzus honlapja: http://www.prazsak.hu/kurzusok/pol219_2007_2008_1.html

blog: http://netokracia.blogter.hu

email: netokracia@gmail.com

helyszín: É. 4.95

idő: Szerda, 12.00-13.30Az előadássorozat célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek azokba a társadalomelméletekbe és kutatásokba, amelyek a hálózati társadalom kialakulásával, a web 2.0 logikájára épülő új társadalomelméleti paradigma megjelenésével hozhatók összefüggésbe.Értékelés:

            A félév során négy ZH-t írnak a hallgatók: 50%

            A félév végén leadott, valamely előadás témájához szorosan kapcsolódó, legalább az alábbi listán megadott irodalom feldolgozását tartalmazó, minimum 15.000 maximum 20.000 leütéses dolgozat kollokviumon történő megvédése: 50%

            Érdemjegyek:

            60-70%: elégséges

            70-80%: közepes

            80-90%: jó

            90-100%: jelesMenetrend:1. A félév végén beadandó dolgozat tartalmi és formai követelményeinek tisztázása 2007.09.12.

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Győr: Kairosz Kiadó 2000.2. A kommunikáció metamorfózisa 2007.09.19.

            Nyíri Kristóf: Idő és kommunikáció. Világosság 2007/4 http://www.vilagossag.hu/pdf/20070718180309.pdf3. A társas kapcsolatok, a társas mező metamorfózisa 2007.09.26.

            Mark Granovetter: A gyenge kötések ereje. A hálózatelmélet felülvizsgálata. In: Társadalmak rejtett hálózata szerk.: Angelusz Róbert, Tardos Róbert  Budapest: Magyar Közvéleménykutató Intézet 1991.

            Prazsák Gergő: Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft In: Mobiltársadalomkutatás – paradigmák-perspektívák Budapest: UNIWORLD Khe 2007. http://www.prazsak.hu/publikaciok/prazsak_virtuelle_gemeinschaft.pdf

            Stanley Milgram: The Small-World Problem, Psychology Today, I. 1967 ftp://cs.ucl.ac.uk/genetic/papers/Milgram1967Small.pdf

 

 

4. A két nagy társadalmi rétegződéselmélet lehetséges adaptációi a hálózati társadalomban I. 2007.10.03.

Max Weber: Rendek és osztályok In: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan Budapest: Közgazdasági és Jogi könyvkiadó 1987. 303-308 o.

Gerhard Schulze: Élménytársadalom - A jelenkor kultúrszociológiája In.: Szociológiai Figyelő 2000/1-2 135-157 o.

Gerhard Schulze: ”Übergang wohin?” Kommentar im Jahr 2005 http://www.gerhardschulze.de/buecher/erlebnis/erlebnisgesellschaft.pdf5. A két nagy társadalmi rétegződéselmélet lehetséges adaptációi a hálózati társadalomban II. 2007.10.10.

Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai In.: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter 142-169 o.

Ságvári Bence, Dessewffy Tibor: A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország a kreatív korban Budapest: Demos 2006. április. http://www.demos.hu/Konyvesbolt?todo=Product&cat_id=2&id=28

A 2007.10.10.-én írt 1. ZH eredményei

6. Rendszer és életvilág átalakulása a mindennapokban: család, tanulás 2007.10.17.

            Almási Miklós: Korszellem v@dászat Helikon: Budapest 2002. 81-119 o.

            Benda Klára – Csepeli György: e-universitas In.: Kritika 2002/12 http://www.csepeli.hu/pub/2002/benda_csepeli_kritika_2002_12.pdf 

            Jürgen Habermas: Rendszer és életvilág In: Szociológiai irányzatok a XX. században Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter 498-568 o.

            Manuel Castells: A patriarchaizmus vége: társadalmi mozgalmak, család és szexualitás az információ korában In.: Az identitás hatalma Az információ kora II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 241-359. o.

            Nyíri Kristóf: A virtuális egyetem felé In: Világosság 1999/8-9 http://www.hunfi.hu/nyiri/vil_vu.htm7. Rendszer és életvilág átalakulása a mindennapokban: munka, idő 2007.10.24.

            Manuel Castells: A munka és a foglalkoztatás átalakulása: hálózati munka, rugalmas munkaidő és munkanélküliség In: A hálózati társadalom kialakulása, Az információ kora. I. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2005. 283-430 o.

            Nyíri Kristóf: Idő és mobilrend In: Mobiltársadalomkutatás – paradigmák-perspektívák Budapest: UNIWORLD Khe 2007. http://www.hunfi.hu/nyiri/IMR.pdf

A 2007.10.24.-én írt 2. ZH eredményei

8. Rendszer és életvilág átalakulása a mindennapokban: deviancia, identitás, zöldélet 2007.11.07.

Manuel Castells: Közösségi mennyországok: identitás és életcélok a hálózati társadalomban In: Az identitás hatalma, Az információ kora. II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 27-100 o.

Manuel Castells: Az Én kizöldülése: a környezeti mozgalom In: Az identitás hatalma, Az információ kora II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 213-240 o.

Patricia Wallace: Személyeskedő viták és küzdelmek – Az agresszió pszichológiája a hálón In: Az internet pszichológiája Budapest: Osiris 2002. 142-168 o.9. Az új demokrácia: civil mozgalmak, a hálózati politika 2007.11.14.

            Manuel Castells: A világ másik arca: társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen In: Az identitás hatalma, Az információ kora II. kötet Budapest: Gondolat-Infonia 2006. 103-212 o.10. Egyenlőtlenségek a hálózati társadalomban 2007.11.21.

            Csepeli György – Csere Gábor: Inequalities and Networks in Society In: A Sense of Place: The Global and the Local in Mobile Communication szerk.: Nyíri Kristóf Bécs: Passagen Verlag, 2005. Magyar nyelven: Egyenlőtlenségek és hálózatok a társadalomban. http://www.csepeli.hu/pub/2005/csepeli_csere_egyenlotlensegek.pdf11. Wiki paradigma: Wiki-gazdaság, Népművészet és eKultúra, Wiki-tudás 2007.11.28.

            Csepeli György: A tudás új forrásai In: Művelődés-műveltség VIII. Közművelődési Nyári Egyetem szerk.: Török József Szeged: Csongrád Megyei Közművelődés Tanácsadó Központ 2006. http://www.csepeli.hu/pub/2006/csepeli_tudas_2006.pdf  

            Csepeli György – Prazsák Gergő: Paradigmaváltás a szociológiában In: Kultúra és Közösség 2003/4 http://www.csepeli.hu/pub/2003/csepeli_prazsak_paradigmavaltas.pdf 

            Don Tapscott – Anthony D. Williams: Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything New York: Penguin Group 2007. 1-33 o. http://www.newparadigm.com/media/IntroAndOne.pdf

A 2007.11.28.-án írt 3. ZH eredményei

A 2007.11.28.-án írt 3. ZH javított eredményei12. A jó és a rossz küzdelme a hálózati társadalomban 2007.12.05.

Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2000.

Martin Heidegger: Mi a metafizika? Budapest: Ikon 1995.

Platón: Állam VI. Könyv 505/a-519/d In.: Platon összes művei II. kötet Budapest: Európa Kiadó 1984. 436-465. o.

William Gibson: Neurománc, Budapest: Valhalla Páholy, 199913. Netokrácia 2007.12.12.

            Stumpf István: Netokrácia. In: Konvergencián innen és túl - Digitális jövőkép szerk.: Csermely Ákos. Budapest: Média Hungária Könyvek 6. 2004. 310-313 o.

A 2007.12.12.-én írt 4. ZH eredményei