Netokrácia
Miskolci Egyetem, BTK Szociológia Tanszék, Média szakirány

 

Előadó: Prazsák Gergő

A kurzus honlapja: (www.prazsak.hu/kurzusok/netokracia_miskolc_2007-2008-2.html )

email: netokracia@gmail.com

 

Új globális hatalmi elit jelent meg a XXI. század beköszöntével: a netokrácia. A kurzus során arra keressük a választ, hogy milyen társadalmi változások figyelhetők meg a korszerű kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése következtében. Kitüntetett figyelmet fogunk fordítani a netokráciára, meghatározzuk jellemzőit és kísérletet teszünk a társadalomszerkezetre gyakorolt hatásának elemzésére. Elemezzük a kommunikációs hálózatok szerepét, a hálózati társadalmat.

 

Értékelés:

Az órákon való részvétel kötelező. A félév során egy óráról lehet hiányozni. A hallgatók két zárthelyit írnak a megadott szakirodalomból, valamint az órán tárgyalt anyagból. A hallgatók a félév végén valamelyik óra témájához szorosan kapcsolódó, legalább az órához megadott irodalom feldolgozását tartalmazó, minimum 15.000 maximum 20.000 leütéses dolgozat készítenek és kollokviumon megvédik.

A két ZH (03.27. ; 04.24) adja a félévi jegy 50%-át. 

A vizsgadolgozat és megvédése adja a félév végi jegy 50%-át.

 

Menetrend

 

1. Bevezető előadás 2008.02.21.
            Csepeli György: Kreatív társadalom In: Kritika 2007/12 http://www.csepeli.hu/pub/2007/csepeli_kreativ_tarsadalom_2007.pdf
            Friedrich Nietzsche: A homéroszi versengés In.: Ifjúkori görög tárgyú írások Budapest: Mérleg 2000.

 

2. A társadalmi tőke, a kommunikáció metamorfózisa 2008.03.13.

Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: A társadalmi rétegződés komponensei (szerk.: Angelusz Róbert) Budapest: Új Mandátum. 1997. 156.o.- 177.o.

            Nyíri Kristóf: Idő és kommunikáció. Világosság 2007/4 http://www.vilagossag.hu/pdf/20070718180309.pdf

            Füzér Katalin, Gerő Márton, Sík Endre, Zongor Gábor: A társadalmi tőke fejlesztésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel TÁRKI 2005. november http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a768.pdf

 

3. A társas kapcsolatok, a társas mező metamorfózisa 2008.03.27.

            Barabási Albert László: Behálózva – A hálózatok új tudománya – Budapest: Magyar Könyvklub 2003.

Prazsák Gergő: Network Society 2.0, virtuelle Gemeinschaft In: Mobiltársadalomkutatás – paradigmák-perspektívák Budapest: UNIWORLD Khe 2007. http://www.prazsak.hu/publikaciok/prazsak_virtuelle_gemeinschaft.pdf

            Stanley Milgram: The Small-World Problem, Psychology Today, I. 1967 ftp://cs.ucl.ac.uk/genetic/papers/Milgram1967Small.pdf

 

 

4. A két nagy társadalmi rétegződéselmélet lehetséges adaptációi a hálózati társadalomban 2008.04.10.

Max Weber: Rendek és osztályok In: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan Budapest: Közgazdasági és Jogi könyvkiadó 1987. 303-308 o.

Gerhard Schulze: Élménytársadalom - A jelenkor kultúrszociológiája In.: Szociológiai Figyelő 2000/1-2 135-157 o.

Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai In.: Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2000. szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter 142-169 o.

Ságvári Bence, Dessewffy Tibor: A kreatív gazdaságról – Európa és Magyarország a kreatív korban Budapest: Demos 2006. április. ttp://www.demos.hu/Konyvesbolt?todo=Product&cat_id=2&id=28

 

5. Egyenlőtlenségek a hálózati társadalomban 2008.04.24.

Csepeli György – Csere Gábor: Inequalities and Networks in Society In: A Sense of Place: The Global and the Local in Mobile Communication szerk.: Nyíri Kristóf Bécs: Passagen Verlag, 2005. Magyar nyelven: Egyenlőtlenségek és hálózatok a társadalomban. http://www.csepeli.hu/pub/2005/csepeli_csere_egyenlotlensegek.pdf

Nagy Réka: Új lencsék egy új társadalmi jelenség vizsgálatában: - A digitális egyenlőtlenségek kutatásának átfogó szemléletéről – In: Szociológiai Szemle 2007/1-2 16-28.o. http://www.socio.mta.hu/mszt/200712/002.pdf

 

6. Netokrácia? 2008.05.08.

            Alexander Bard – Jan Söderquist: Netocracy London: Pearson Education, 2002.