2019/2020 tanév I. félév.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi doktori iskola

A marginális élethelyzetek szociálpszichológiájaoktató: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

hely és időpont: megbeszéltek alapján

 

A kurzus célja:

A kurzus elsősorban társadalomtudományos megközelítésű. Célja, hogy a hallgatók gyakorlatban, a terepen ismerjék fel az aktuális társadalmi problémákat, konfliktusokat. A kurzus során kilépünk a hagyományos tantermi órák struktúrájából, és különböző konfliktuózus terepeken, mikró szinten, kvalitatív és kvantitatív módszerekkel vizsgáljuk a marginális helyzetek, a társadalmi konfliktusok kialakulását, megjelenését, megcsontosodását.Követelmények:

A kurzus feltételezi, hogy a félév során néhány napot a szokásos tanrendi menetrenden kívül is be kell fektetni a teljesítéshez. A terepkutatáson szerzett tapasztalatok, kutatási anyagokról való szóbeli és írásbeli beszámoló (tanulmány) képezi a kurzus teljesítését.

Menetrend:

A kurzus pontos menetrendje a jelentkezők számának, valamint a terepkutatások függvényében alakul. A tantermi foglalkozások egyfelől a terepkutatások tapasztalatainak megbeszélésére (hallgatói prezentációk), másfelől a következő terepkutatásra való felkészülésre fordítjuk.

Feldolgozandó témák:

1. Marginalitás, marginális élethelyzet

2. Kategorizáció, csoportnormák, előítéletek

Allport, G. W. (1977). A részrehajló gondolkodás. In Az előítélet. Budapest: Gondolat. pp. 29-137

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 1973. pp. 233-250 http://prazsak.hu/kurzusok/kolozsvar/sherif.pdf

Dehumanizáció

Allport, G.,W. (1977). Csoportok közötti különbségek. In Az előítélet. Budapest: Gondolat. pp. 141-245

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An Integrative Review. In Personality and Social Psychology Review. Vol. 10., No. 3. pp. 252-264 https://www.researchgate.net/publication/6927454_Dehumanization_An_Integrative_Review

3. Antropológiai módszer

Geertz, C. (2001). Az értelmezés hatalma. Különösen: A sűrű leírás 194-226. Budapest: Osiris. https://www.szaktars.hu/osiris/view/geertz-clifford-az-ertelmezes-hatalma-antropologiai-irasok-szazadveg-konyvtar-antropologia-1994/?pg=198&layout=s

Turner, V. 2000. Liminalitas és communitas. In A rituális folyamat. Budapest: Osiris pp. 107-145 https://www.szaktars.hu/osiris/view/turner-victor-a-ritualis-folyamat-struktura-es-antistruktura-a-rochesteri-egyetemen-1966-ban-tartott-lewis-henry-morgan-eloadasok-osiris-konyvtar-antropologia-neprajz-2002/?query=liminalitas&pg=108&layout=s

4. Az interjú, kérdőív kialakítása

Kvale, S. (2005). Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Budapest: Jószöveg

Síklaki, I. (2006). Vélemények mélyén. Budapest: Kossuth Kiadó

5. Kutatásetikai kérdések

European Comission: Ethics in Social Sciences and Humanities, October 2018

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf

6. Értékek és kultúra

Váriné, Sz. I. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat. 9-205 oldal

Schwartz, S. H. 2003. Univerzáliák az értékek tartalmában és struktúrájában. Elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In Váriné, Sz. I. (szerk.) Értékek az életben és a retorikában. Budapest: Akadémiai

Schwartz, S. H. 2003. Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? In Nguyen, L. L. A., Fülöp, M. (vál., szerk.) Kultúra és pszichológia. Budapest: Osiris. pp. 97-119

Prazsák, G. (2013). Kultúrák közötti meg(nem)értés. In: Bacsák Dániel, Krámer Lili, Szabó Miklós (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban. pp. 255-333. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2013. pp. 255-333. http://prazsak.hu/publikaciok/kulcskerdesek_EBook.pdf

7. Marginális élethelyzetek

Albert, F., Dávid, B. 2001. Ha elszakad a háló... A hajlékatalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Budapest: Új Mandátum

Nagy, Zs. (2015). "... életünk minden megnyilvánulásában". A felépülés életrendje és értékrendje 12 lépéses programokban józanodó függők körében. Doktori értekezés. ELTE Társadalomtudományi Kar. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/37467

Pataki, Z., Simicz, F. szerk. (2017). Mutass egy embert, aki jó. Pécs: Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány http://leoamici.hu/sites/default/files/mutass_egy_embert_aki_jo_-_fotoalbum_2017_nka_-_leo_amici_2002_alapitvany.pdf

8. Marginális csoportok értékrendszerei

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. A szociális dominancia gondolata., valamint a Nemzeti radikalizmus fenomenológiája. In Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. pp. 46-60 és pp. 146-202.

Miletics, M. (2016). „A szociális munka hivatása - A hajléktalanság méltóságon alapuló kezelése felé”. Doktori értekezés. ELTE Társadalomtudományi Kar.

Prazsák, G. (2014). Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 5. No. 4. pp. 117-133. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

Rácz, J., Gyarmathy VA, Neaigus A., Ujhelyi, E. (2007) Injecting equipment sharing and perception of HIV and hepatitis risk among injecting drug users in Budapest, AIDS CARE: PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV 19: (1) pp. 59-66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2597713/

9. Szociális dominancia orientáció elmélete és vizsgálata

Prazsák, G. (2014). Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 5. No. 4. pp. 117-133.

Sidanius, J., Pratto, F. (2005). A társadalmi dominancia. I. rész. pp. 41-120

10. Feltárás és a terápia módszerei

Allport, G.,W. (1977). A csoportok közötti feszültség enyhítése. In Az előítélet. Budapest: Gondolat. pp. 625-706

Barcy, M. Konfliktusok és előítéletek – A vonzások és taszítások világa. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_konfliktusokeloiteletek/index.scorml

Herman, J. (2003). Első rész: traumás zavarok. In Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. pp. 19-160.

Prazsák, G. (2017). Értékek és terápia: A problémás szerhasználat és az értékrendszer változása. In: Értékek és határhelyzetek. Habilitációs értekezés. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar. pp. 133-151

11. A feltárás és terápia gyakorlata

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed

Bordás, S., Huncik, P., Mikulás, D., Stredl, T., (2004). Együttlét. Budapest: Balassi

Csepeli, Gy., Vági, Z., Nagyfi, R. Kríziskommunikáció. http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/kriziskommunikacio/index.html

12. Tolerancia körök

Csepeli, Gy. (2019). Acting together. Means of creating transformation of Social Conflict. In: Köver, Á., Franger, G. (ed.) University and Society: Interdependence and Exchange. Elgar Press. pp. 110-126.

Prazsak, G. (2018). European Circle of Tolerance. ebook https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B07HZ1Q9LS&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_k2XvCb7K94FJ4

Theater of wittnes (http://www.theaterofwitness.org/ ), Not in our Town (https://www.niot.org/ )

Terepek

1. Hajléktalanellátó (Budapest)

2. Leo Amici Alapítvány (Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete, Komló) / Miskolci női, Debreceni férfi rehabilitációs lakóotthon

3. Észak-Kelet-Magyarország-i település cigánysora

4. Anyaotthon

A félig strukturált interjúk lehetséges témái

• Szociodemográfia

• Családi légkör

• Lélektani kérdések

• Kapcsolatok

• Értékek

• Társadalmi konfliktusok

• Függőségek, szerhasználat

• Erőszak áldozatai

• Jövőkép