2016/2017 tanév. II. félév.

Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka IntézetCsoportidentitás szociológiája

 

A kurzus célja

 

A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a társadalmi csoportok meghatározásába, a csoportidentitás fogalmába, a csoportok közötti együttélés során keletkező, ám azt nagy mértékben zavaró problémakörbe, melynek lényege az egyének kategoriális alapon történő pozitív és/vagy negatív megkülönböztetése. A megkülönböztetés egyfelől elkerülhetetlen, másfelől nem kívánatos hatásokkal jár, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív irányú a megkülönböztetés. Az előítéletek következményeként megnehezül a társadalom tagjai között a megértés és a kommunikáció. A hátrányos megkülönböztetés következményei különösképpen sújtják a kisebbségeket, melyek tagjait a többség-kisebbség viszony csapdába ejti. Az előadás során a hallgatók megismerkednek a csoport-jelenségek körében történő kísérletezés episztemológiai és gyakorlati problémáival is.Órabeosztás

1. A társadalmi csoport fogalma, típusai (Veres Valér)

Kis, közepes (mezzo) és társadalmi nagycsoportok. A társadalmi nagycsoport Andersoni fogalma

 

2. A szociális kategorizáció folyamata (Veres Valér)

A kategóriák a társadalmi valóság megszerkesztésének elengedhetetlen eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete.

 

3. A saját csoport és a másik csoport (Veres Valér)

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az azonosság-tudat és az azonosítás. Az etnocentrizmus. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig. Illuzórikus korreláció.

 

4. Elsődleges és másodlagos csoportok (Prazsák Gergő)

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft. Kiscsoportok, nagy létszámú csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és letelepedettség. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia. Elidegenedettség-érzések. Post-Gemeinschaft.

Dunbar, Robin: The Social Brain Hypothesis. 1998. In Evolutionary Anthropology. 178-190

A. Gergely András: Politikai antropológia. 1996. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont.  http://mek.oszk.hu/01600/01680/01680.pdf

Csepeli György: A Hatalom anatómiája. 2013. Budapest: Kossuth. pp.49-73

Csepeli György – Murányi István – Prazsák Gergő: A nemzeti radikalizmus fenomenológiája II. In Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. pp. 168-202

 

5. A csoportok elhatárolása és elhatárolódása (Prazsák Gergő)

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A kategoriális szempont alapján homogenizált testkép és a „kollektív” lélek képzete. Sztereotípiák és csoportközi különbségek. (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).

Csepeli György: Szociálpszichológia. 1997. Budapest: Osiris. 476-489.

 

6. Csoportidentitás-képződés kisérleti vizsgálata (Prazsák Gergő)

A társas norma kialakulásának mechanizmusát tárja fel M. Sherif kísérlete, jól bemutatva az individuális és a kollektív mozzanatok elválaszthatatlan egységét.

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 1973. 233-250

 

7. Előítéletek, stigmák (Prazsák Gergő)

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és kimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés. Attribúció és előítélet.

Heider, F., Simmel, M. A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata. In Csepeli, Gy. (szerk.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat. 178-195.

 

8. A tekintélyelvű személyiség. Új tekintélyelvűség (Prazsák Gergő)

A család és az állam. A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálatai. A kaliforniai empirikus vizsgálatok. Az E, AS, PEC skálák és az F skála.  A tekintélyelvűség dimenziói.

Nyitott és zárt gondolkodás, szociális dominancia orientáció, külső és belső kontroll, osztályalapú és etnikai alapú csoport hierarchia percepció.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-120.

 

9. Értékek és előítéletek. (Prazsák Gergő)

Értékek, értékrendszerek. Többségi társadalom és a marginális csoportok eltérő értékrendszereből adódó konfliktusok.

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 4. No. 1. pp. 117-133. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

 

10. Kisebbségellenesség (Cigányellenesség, antiszemitizmus) (Prazsák Gergő)

Európa egyetlen transznacionális kisebbsége. A modernizáció vesztesei. Diszkrimináció. A cigányellenesség okai a mai magyar társadalomban. A média szerepe.

A zsidókról alkotott kép kialakulásának történeti fázisai. Rasszizmus és antiszemitizmus. Antiszemitizmus a Holocaust után.

 

11. Konfliktuskezelés (Prazsák Gergő)

A konfliktus forgatókönyve, rosszindulatú társadalmi folyamatok, distális és proximális konfliktus tényezők, early warning konfliktus diagnosztika, béke építése (Theatre of witness, Not in our Town, Tolerancia Körök)

Irodalom

Csepeli. Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth 278-286

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed  

 

 

12. Nemzeti csoportok (Veres Valér)

A nemzet mint nagycsoport. Politikai és kulturális meghatározók. A nemzetté válás tipológiája. Nemzetállamok

Csepeli Gy: Nemzet által homályosan, Gondolat, 1992

 

13. A Nemzeti identitás kialakulása  (Veres Valér)

Etnikai és nemzeti kisebbségi identitásformák, a nemzeti tudat formálódása kisebbségi helyzetben.

 

14. Nemzeti identitás kisebbségi helyzetben, Erdélyben és a Kárpát-medencében (Veres Valér)

Empirikus adatok: kisebbségi nemzeti identitás elemei, szociológiai sajátosságai a Kárpát-medencében és Erdélyben (egységtudat, kritériumok, érzelmek, szimbólumok). Nemzettudat, diszkrimináció- és etnikai konfliktus percepció;

Veres V – Papp Z Attila 2012: Szociológiai mintázatok, Kisebbségkutató I, Kolozsvár

 

Vizsgakövetelmények

A félév végén írásbeli vizsga lesz.

 

Kötelező irodalom

Allport, G.W. 1999 (1977) Az előítélet. Budapest: Osiris

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris, 189-203 455-533.

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon:társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Hunyady, Gy. 2003. Társadalomkritikus szociálpszichológia: John Jost tanulmányai. In Jost, J. 2003. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás szociálpszichológiája. Budapest: Osiris. pp. 9-26.

Mead, G.H. 1973. Az én. In A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat. pp. 173-286

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 4. No. 1. pp. 117-133.

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 1973. 233-250

Sidanius, J., Pratto, F. 2005. A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-123.

Síklaki I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L. Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó

Veres Valér 2005. Nemzeti identitás Erdélyben, szociológiai olvasatban. Budapest: Akadémiai kiadó.