2019/2020 tanév I. félév.

ELTE TáTK, Szociológia BA

Előítélet és tolerancia

 (SZ661/X), 2019-2020/1

oktató: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

tanársegéd: Decmann Bertalan

hely: Északi tömb, 0.62 (Gróh terem)

 

A kurzus célja:

A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a társadalmi együttélés során keletkező, ám azt nagy mértékben zavaró problémakörbe, melynek lényege az egyének kategoriális alapon történő pozitív és/vagy negatív megkülönböztetése. A megkülönböztetés egyfelől elkerülhetetlen, másfelől nem kívánatos hatásokkal jár, függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív irányú a megkülönböztetés. Az előítéletek következményeként megnehezül a társadalom tagjai között a megértés és a kommunikáció. A hátrányos megkülönböztetés következményei különösképpen sújtják a kisebbségeket, melyek tagjait a többség-kisebbség viszony csapdába ejti.

 

Követelmények:

1. Órai munka

2. Házi feladatok

3. ZH

Menetrend:

09.10. A szociális kategorizáció folyamata, a minimális csoport

A kategóriák a társadalmi valóság megszerkesztésének elengedhetetlen eszközei. A kategorizációs hatások a csoportközi előítéletek kiinduló feltételei. A nyelv és a kategorizáció összefüggései. Tajfel-Wilkes kísérlete.

Doise, W. 2002. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

Tajfel, H., Wilkes, A. (1963) Classification and Quantitative Judgement. In Bitish Journal of Psychology, 54(2), pp. 101-114.

Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In: Athenaeum III/1 (1992), pp. 3-15.

09.17. A saját csoport és a másik csoport

Az ingroup-outgroup dichotomizáció jelentősége. A természetes attitűd és a magától értetődőség kulturális mintája. Az azonosság-tudat és az azonosítás. Az etnocentrizmus. Tematizációk, tipizációk és relevanciák. A félreértéstől a destruktív jogosultságig. Illuzórikus korreláció.

09.24. Elsődleges és másodlagos csoportok

A társadalomszerveződés történeti típusai Tönnies alapján. Gemeinschaft és Gesellschaft. Kiscsoportok, nagy létszámú csoportok, elképzelés útján teremtett csoportok. Nomadizmus és letelepedettség. A modernizáció folyamata. Szociális entrópia. Elidegenedettség-érzések. Post-Gemeinschaft.

Dunbar, Robin: The Social Brain Hypothesis. 1998. In Evolutionary Anthropology. 178-190

A. Gergely András: Politikai antropológia. 1996. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont.  http://mek.oszk.hu/01600/01680/01680.pdf

Csepeli György: A Hatalom anatómiája. 2013. Budapest: Kossuth. pp.49-73

Csepeli György – Murányi István – Prazsák Gergő: A nemzeti radikalizmus fenomenológiája II. In Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. pp. 168-202

10.01. A csoportok elhatárolása és elhatárolódása

A csoportok közötti határok fuzzy jellege. A „másik”, az „idegen” konstrukciója. A kategoriális szempont alapján homogenizált testkép és a „kollektív” lélek képzete. Sztereotípiák és csoportközi különbségek. (auto-és heterosztereotípiák, id-és super-ego sztereotípiák).

Csepeli György: Szociálpszichológia. 1997. Budapest: Osiris. 476-489.

10.08. Csoportidentitás-képződés kísérleti vizsgálata

A társas norma kialakulásának mechanizmusát tárja fel M. Sherif kísérlete, jól bemutatva az individuális és a kollektív mozzanatok elválaszthatatlan egységét.

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 1973. 233-250

10.15. Előítéletek, stigmák

Reprezentációs hibákon alapuló előítéletek, xenofób és kimérikus előítéletek. A szótól a tettig: az előítéletek fokozatai. Előítélet és utópia. A kiközösítés. Attribúció és előítélet.

Heider, F., Simmel, M. A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata. In Csepeli, Gy. (szerk.) A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest: Gondolat. 178-195.

10.22. A tekintélyelvű személyiség. Új tekintélyelvűség

A család és az állam. A Frankfurti Iskola tekintélyelvűség vizsgálatai. A kaliforniai empirikus vizsgálatok. Az E, AS, PEC skálák és az F skála.  A tekintélyelvűség dimenziói.

Nyitott és zárt gondolkodás, szociális dominancia orientáció, külső és belső kontroll, osztályalapú és etnikai alapú csoport hierarchia percepció.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-120.

11.05. Értékek és előítéletek

Értékek, értékrendszerek. Többségi társadalom és a marginális csoportok eltérő értékrendszereből adódó konfliktusok.

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 4. No. 1. pp. 117-133. http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

11.12. A dehumanizáció

Allport, G.,W.  (1977). Csoportok közötti különbségek. In Az előítélet. Budapest: Gondolat. pp. 141-245

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An Integrative Review. In Personality and Social Psychology Review. Vol. 10., No. 3. pp. 252-264

11.19. Berry akkulturációs modellje

Berry, J. W. (1997). immigration, Acculturation, and Adaption. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 10-11.

11.26. Menekültkérdés a mai Magyarországon és Európában

Menekültkérdés társadalomlélektana, menekültekkel kapcsolatos attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban.

Bernáth, G., Messing, V. 2015. Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei. In Médiakutató. Vol. 16. No. 4. pp. 7-17. http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_04_tel/01_menekultek_moralis_panik.pdf

12.03. Számozott utcák

Habitat for Humanity 2014. Éves jelentés a lakhatási szegénységről. Gyorsjelentés. pp. 1-37. http://habitat.hu/files/gyorsjelentes_ujweb.pdf

Lengyel Gabriella (2009). Szilánkos mennyország. Vol. XVII. No. 7. http://beszelo.c3.hu/cikkek/szilankos-mennyorszag

12.10. Integráció, konfliktuskezelés

A konfliktus forgatókönyve, rosszindulatú társadalmi folyamatok, distális és proximális konfliktus tényezők, early warning konfliktus diagnosztika, béke építése (Theatre of witness, Not in our Town, Tolerancia Körök)

Csepeli. Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth 278-286

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed  

 

További irodalom

Allport, G.W. 1999 (1977) Az előítélet. Budapest: Osiris

Csepeli Gy. 1996. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris, 189-203 455-533.

Csepeli, Gy., Prazsák, G., Murányi I. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon: társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Budapest: Apeiron

Hunyady, Gy. 2003. Társadalomkritikus szociálpszichológia: John Jost tanulmányai. In Jost, J. 2003. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás szociálpszichológiája. Budapest: Osiris. pp. 9-26.

Mead, G.H. 1973. Az én. In A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest: Gondolat. pp. 173-286

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. Vol. 4. No. 1. pp. 117-133.

Sherif, M. Normaképződés csoport-szituációban. In Hunyady, Gy. (szerk.) Szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 1973. 233-250

Sidanius, J., Pratto, F. 2005. A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-123.

Síklaki I. 2010. Előítélet és tolerancia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Ajánlott irodalom:

Hunyady, Gy., Hamilton, D.L. Lan Anh, N.L. (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai Kiadó