2019/2020 tanév I. félév.

ELTE TáTK, Szociológia BA

Retorika, kommunikációs technikák

(SZOCBA121), 2019-2020/1

Oktató: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

hely: Északi tömb, 1.58A kurzus célja

A kurzus célja a kritikai gondolkodás és az érvelési készség fejlesztése. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az érvelések és viták elemzésének, az érvelések megtervezésének és értékelésének, továbbá az érvelési hibák és a félrevezető érvelések felismerésének különféle szempontjaival, illetve eszközeivel, és gyakorolják ezek tudatos alkalmazását. Az órák részben előadásokból, részben a tanultak gyakorlásából állnak. Az órán a retorika filozófiai, valamint szociálpszichológiai szempontok alapján tekintjük át a témát. Az órákon a hallgatók csoportokban dolgoznak.

Módszer

A kurzus során óráról órára a témához tartozó irodalmakat beszéljük meg. A kurzus célja az irodalmak feldolgozásán túl, azok gyakorlati alkalmazása. Ezért a házi feladatok és a kurzus teljesítése során ezekre külön figyelmet fordítunk.

Követelmények

A. Órai munka

B. Házi feladatok

C. ZH

Az órák látogatása kötelező. Jegyet csak az kaphat, aki legfeljebb négy óráról hiányzott!

Menetrend

Menetrend

09.09 Bevezetés

09.16 Érvelések és összetevőik. A gondolat térkép szoftver használata.

09.23 Részvétel doktori védésen

09.30 Induktív és deduktív érvelés. A deduktív érvelés jellemzői. Érvényes következtetési sémák (kategorikus és hipotetikus szillogizmusok), következtetési hibák.

10.07 Általánosítás. Példák és ellenpéldák. Statisztikákat használó érvelések. Bizonyítékok: megbízhatóság, forráskritika

10.14 A meggyőzés szociálpszichológiája: elméleti alapok, meggyőzés és gondolkodás

10.21 A meggyőzés szociálpszichológiája: jelenségek és technikák

10.28 Őszi szünet

11.04 A meggyőzés pragmatikája: a beszéd mint cselekvés, előfeltevések és implikációk

11.11 A meggyőzés pragmatikája: stílus

11.18 Elemzési gyakorlatok

11.25 Elemzési gyakorlatok

12.02 Elemzési gyakorlatok

12.09 Elemzési gyakorlatok

 

Irodalom:

Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika, Osiris, Bp., 2004.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_retorika/index.html

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe.  Harmat, Bp. pp. 35-46

Síklaki István: A meggyőzés pszichológiája, Scientia Humana, Budapest, 1994

Vígh Árpád: Bevezetés a retorika történeti rendszerébe. In: Retorika és történelem. Gondolat, Bp., 1981 pp. 13-50.

Ajánlott irodalom

- Arisztotelész: Rétorika, Gondolat, Budapest, 1982

- Bolonyai Gábor (szerk): Antik szónoki gyakorlatok. Typotex, Bp., 2001.

- Forrai Gábor – Bognár László (szerk.): Informális logika, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

- Macarthur, Brian: A XX. század nagy beszédei. Agave, Bp. 2006.

- Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. 2. kiad. Typotex, Bp., 2007.

- Platón: Szókratész védőbeszéde. http://mek.niif.hu/00400/00460/00460.htm

- Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.