Információs társadalom és nyilvánosság (NTB.14, NTB14.1, NTB14.2, TT511)

ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA, Társadalmi tanulmányok BA

2017-2018/I

 

Az órák helye: Déli Tömb, 0-822 (Mogyoródi József terem)

Az órák ideje: 08.00-09.30

Oktató: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.

Követelmények:

Írásbeli vizsga.

 

Tematika

Szeptember. 13. A hozzáférés forradalma

Szeptember 20. rektori szünet

Szeptember 27. Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Október 4. A digitális ember: az értékrend változásai, kulturális trendforduló

Október 11. Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Október 18. A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Október 25. Offline vs. online valóságok

November 8. Anonimitás: a virtuális Én

November 15. Közösség-és hálózatépítés

November 22. Üzleti és közsszolgálati alkalmazások

November 29. Nyilvánosság 2.0, közösségi media

December 6. Új típusú globális kihívások, mesterséges intelligencia

December 13. Ipar 4.0 

Kötelező irodalom

Csepeli, Gy. 2017. A 4. ipari forradalom gazdasági és társadalmi hatásainak rövid SWOT elemzése (kézirat, megjelenés alatt)

Csepeli, Gy., Prazsák, G. Információs társadalom 2.0 (online): http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/informaciostarsadalo/index.html

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2003. Paradigmaváltás a szociológiában. Kultúra és közösség. Vol. VII. No. 4. pp. 41-46.

Dunbar, R. 2006. Vannak-e korlátai az e-világnak? In: Világosság. Vol. XLVII. No. 6-7.

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális életében. In Nagy, Á., Székely, L. szerk. Másodkézből – Magyar ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány – Kutatópont. pp. 189-211

Heller, M. 2001. Új kommunikációs helyzetek és szükségletek: A hierarchikus nyilvánosságok kialakulása. In: Nyíri, K. szerk. Mobil információs társadalom: Tanulmányok. Budapest : MTA Filozófiai Kutatóintézete,

Prazsák, G. 2014. Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. In: Információs Társadalom. Vol.  XIV. No. 2. pp. 6-23.

Z. Karvalics, L. 2015. Mesterséges intelligencia – a diskurzusok újratervezésének kora. In: Információs Társadalom. Vol. XV. No. 4. pp. 7-41.

Ajánlott irodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Habermas, J. 1993. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest: Századvég – Gondolat.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. In: Információs Társadalom. Vol.10. No. 2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. In Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.