Kisebbségkutatás módszertana és etikája

ELTE TáTK, Kisebbségpolitika Mesterszak

(MKIP305)

2017-2018/I

 

Az órák helye: Északi Tömb, 5.55

Az órák ideje: 12.00-13.30

Kurzusvezető: Prazsák Gergő

elérhetőség: prazsak@gmail.com

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalom- és kisebbségkutatás néhány módszerével, alkalmazásával, s a módszerek használata során felmerülő etikai kérdésekkel.

Követelmények:

Az órák látogatása, aktív részvétel a kurzusmunkában. A kurzus teljesítéséhez elvárt a házi feladatok időre történő elkészítése (jelen tematika tartalmazza a házi feladatokat is, a házi feladatok elkészítésének és elküldésének határideje az óra előtti nap 15.00 óra, mindegyik HF minimum 1 oldal terjedelemben). A kurzus zárásaként önálló kutatási terv készítése a konceptualizációtól, az operacionalizáción, a kutatási módszer megválasztásán, a megfigyelésen keresztül az előreláthatóan felmerülő etikai problémák bemutatásáig.

Tematika

 1. A kutatási terv (szeptember 13.)

 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (több kiadás). Budapest: Balassi

 

2. Szeptember 20. rektori szünet

 

3. A deviancia ontológiája és fenomenológiája (szeptember 27.)

Kant Imanuel. 1980. Vallás a puszta ész határain belül. Budapest: Gondolat. 129-349.  http://mek.oszk.hu/06600/06616/06616.pdf

Kant Imanuel. 2004. A Gyakorlati ész kritikája. Budapest: Osiris. 1-53.

Nietzsche Friedrich: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In Athenaeum. Vol. 1. No. 3.

Rácz József: A devianciaelméletek alapjai. In Rácz, J. szerk. Szabálykövet(el)ők és bajkevereők. Bevezetés a devanciák szociológiájába. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 5-21.

HF: Saját kutatási tervben a kérdés megfogalmazása (elmélet), továbbá a konceptualizáció elkészítése. „Mi érdekel, mit szeretnék kutatni?” (határidő: október 3. 15.00)

 

4. A kísérletezés (október 4.)

Doise, W. 1997. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

Hamilton, D. L., Gifford, R. K. 1999. Illuzórikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapja. In: A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai

HF: Saját kutatásban a kísérleti módszer alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák. (határidő: október 10. 15.00)

 

5. Az antropológiai módszerek használata kisebbségi csoportok vizsgálatánál, a prostitúció vizsgálata alapján (október 11.)

Bódis Enikő 2013. Bűn és kánon a prostitúció példáján keresztül. In Bacsák, D., Krámer, L., Szabó, M. (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban.  pp. 231-238.

http://prazsak.hu/publikaciok/kulcskerdesek_EBook.pdf

Turner, V. 2000. Liminalitas és communitas. In A rituális folyamat. Budapest: Osiris pp. 107-145

HF: Saját kutatásban az antropológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: október 17. 15.00)

 

6. A film  (október 18.)

Soós Kata: A műhely. http://katasoos.com/film.html

HF: Saját kutatásban mozgóképes módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: október 24. 15.00)

 

7. A szociodráma (október 25.)

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed

HF: Saját kutatásban a szociodráma alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 8. 15.00)

 

8. Dokumentumelemzés (november 8.)

Csepeli Gyorgy, Prazsak Gergo (2015). Paths to Fatelessness. Holocaust: Studii si Cercetari, 8(1), 81-96.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2015. Utak a sorstalanságba. In Kritika Vol. XLV. No. 5-6. pp. 2-5.

www.degob.hu , www.konfliktuskutato.hu

HF: Saját kutatásban a dokumentumelemzési módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 14. 15.00)

 

9. November 8. Adatbázisok, nemzetközi összehasonlító kutatások I. (november 15.)

Big data. Konfliktus-analízis, konfliktus-menedzsment.

Uppsala Conflict data program: http://ucdp.uu.se/

Heidelberg Institute for International Conflict Research: https://www.hiik.de/en/

Human Relations Area Files: http://ehrafworldcultures.yale.edu/ehrafe/

HF: Saját kutatásban a big data módszerek használata (határidő: november 14. 15.00)

 

10. Adatbázisok, nemzetközi összehasonlító kutatások II. (november 22.)

http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/communicationincrisis/lecke7_lap1.html

Prazsák, G. 2014. Mester és tanítványai. In Socio.hu Vol. 4. No. 1. 146-159 http://socio.hu/uploads/files/2014_1/11prazsak.pdf

HF: Saját kutatásban az online adatbázisok, nemzetközi kutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 28. 15.00)

 

11. Értékek, értékrendszerek, kisebbségek (november 29.)

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. 2015/1. pp. 117-133

http://kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

HF: Saját kutatásban az értékkutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák. (Határidő: december 5. 15.00)

 

12. Az elnyomás tovagyűrűző körei, szociális dominancia, rendszerigazolás (december 6.)

Hunyady György 2005. A társadalmi csoportok értékelő megkülönböztetése. In Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia. pp 7-37.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 84-120.

Prazsák, G. 2015. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. 2014/3. pp. 63-70.

 

13. Szintetizáló projekt: Tolerancia körök (december 13.)

Prazsak, G. (2016) The European Circles of Tolerance. In Kosic, M., Holland, S. (eds.) The Self and the other. Identities, Societies and crisis. Cambridge University Press.