2016/2017 tanév. I. félév.

ELTE Társadalomtudományi Kar

Szociálpszichológia Tanszék

KCM02.2

Attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban

Időpont: Csütörtök 08.00-09.30

Hely: Déli tömb, 0-311, Konig terem

Előadó: Prazsák Gergő

Tanársegéd: Kenéz Anikó

Számonkérés: esszé előzetes egyeztetés alapján, szóbeli

 

A kurzus célja

 

A kurzus célja, egyfelől hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek  a magyar társadalom újszerű leírásához és megértéséhez szükséges alapfogalmakba és elméleti paradigmákba. Másfelől a kurzus célja az is, hogy a társadalomlélektani meghatározottságokat a mai magyar társadalomban jelenlévő problémák elemzése szempontjából értelmezzük. A kurzus során elsősorban a „puha”, társadalomlélektani meghatározókat tárgyaljuk. A kurzust filmek vetítésével vezetjük be.Menetrend IX. 22. A magyar élet antinómiái

Sein és Sollen, lemaradás és reformkényszer, „passzív” és „aktív” cselekvési paradigmák, a magyar karakter, a politikai karakter deformációja, traumák, önsajnálat, „egyedül vagyunk”, szorongás, bizalmatlanság, kirekesztés, empátiahiány, el nem múló feudalizmus.

 

Irodalom

Karácsony Sándor (1985). Magyar észjárás. Budapest, Magvető pp. 34-54

Szűcs Jenő. Vázlat Európa három történeti régiójáról. In Történelmi Szemle 1981/3. pp. 313-357. más kiadás: Gyorsuló idő 1983.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. In Társadalomkutatás. Vol. XXIX. No.1. pp.63-79.

 

IX. 29. Túlélés

Fim: A tizedes és a többiek

 

X. 06. Humor, abszurditás

Film: A tanú

 

X.13. Cigányok

Fim: Csak a szél

 

X.20. Magyarország és Európa

A lemaradás dinamikája. Vesztes háborúk, megszállások

Irodalom

Tomka, B. 2011. Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapest: Akadémiai

 

X. 27. Dualizmusok, nemzettudat

Az európai nemzetfejlődés dinamizmusa. A közép-kelet-európai kis nemzetek. A magyar nemzeti identitás. Antiszemitizmus és nemzeti identitás.  Feudális és polgári társadalmi mentalitások együttélése. Vidék-Főváros. Zsidók és keresztények. Cigányok és parasztok. Ideológiai polarizáció. Az európai nemzetfejlődés dinamizmusa. A közép-kelet-európai kis nemzetek. A magyar nemzeti identitás. Antiszemitizmus és nemzeti identitás.

 

Irodalom

Bibó, I. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága (185-266)

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás történelem (569-620) In Bibó I. 1986. Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető I. köt.

Erdei Ferenc, 1984. Makó társadalomrajza. In Erdei Ferenc Összegyűjtött Művei.  Történelem és társadalomkutatás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 347-435.

 

 

XI. 10. Tekintélyelvűség, rendszerváltás

A rendszerváltáshoz vezető út. A rendszerváltozás társadalomlélektana. Társadalmi és nemzeti frusztrációk. Tekintélyelvűség, szociális dominancia, zárt gondolkodás, antiszemitizmus, nemzeti radikalizmus.

 

Irodalom

Csepeli, Gy. Murányi I. Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség Magyarországon. Budapest: Apeiron

 

XI. 17. Számozott utcák

Habitat for Humanity 2014. Éves jelentés a lakhatási szegénységről. Gyorsjelentés. pp. 1-37. http://habitat.hu/files/gyorsjelentes_ujweb.pdf

Lengyel Gabriella (2009). Szilánkos mennyország. Vol. XVII. No. 7. http://beszelo.c3.hu/cikkek/szilankos-mennyorszagXI. 24. Menekültkérdés a mai Magyarországon

Menekültkérdés társadalomlélektana, menekültekkel kapcsolatos attitűdök és konfliktusok a mai magyar társadalomban.

Bernáth, G., Messing, V. 2015. Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei. In Médiakutató. Vol. 16. No. 4. pp. 7-17. http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_04_tel/01_menekultek_moralis_panik.pdf

 

XII.01. Exkluzív és inkluzív nemzetfelfogás

Befogadó és kirekesztő nemzetfelfogás a mai magyar társadalomban. Nemzetfelfogás és diszkrimináció.

 

Irodalom

Csepeli, Gy. Murányi I. Prazsák G. 2011. Új tekintélyelvűség Magyarországon. Budapest: Apeiron

 

XII. 08. A társadalom margóján

Rendszerigazolás és szociális dominancia. Kirekesztők és kirekesztettek

 

Irodalom

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. 2015/1. pp. 117-133

Prazsák, G. 2015. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. 2014/3. pp. 63-70.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 84-120.

 

XII. 15. Konfliktus megoldás

A konfliktus forgatókönyve, rosszindulatú társadalmi folyamatok, distális és proximális konfliktus tényezők, early warning konfliktus diagnosztika, béke építése (theatre of witness, Not in our Town, Tolerancia Körök)

Irodalom

Csepeli, Gy. 2014. Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest: Kossuth 278-286