Kisebbségkutatás módszertana és etikája

ELTE TáTK, Kisebbségpolitika Mesterszak

(MKIP305)

2016-2017/I

 

Az órák helye: Északi Tömb, 4.51

Az órák ideje: 08.30-10.00

Kurzusvezető: Prazsák Gergő

elérhetőség: prazsak@gmail.com

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalom- és kisebbségkutatás néhány módszerével, alkalmazásával, s a módszerek használata során felmerülő etikai kérdésekkel.

Követelmények:

Az órák látogatása, aktív részvétel a kurzusmunkában. A kurzus teljesítéséhez elvárt a házi feladatok időre történő elkészítése (jelen tematika tartalmazza a házi feladatokat is, a házi feladatok elkészítésének és elküldésének határideje az óra előtti nap 15.00 óra, mindegyik HF minimum 1 oldal terjedelemben). A kurzus zárásaként önálló kutatási terv készítése a konceptualizációtól, az operacionalizáción, a kutatási módszer megválasztásán, a megfigyelésen keresztül az előreláthatóan felmerülő etikai problémák bemutatásáig.

Tematika

 

1. Szeptember 13. A kutatási terv

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (több kiadás). Budapest: Balassi

 

2. Szeptember 27. A deviancia ontológiája és fenomenológiája

Kant Imanuel. 1980. Vallás a puszta ész határain belül. Budapest: Gondolat. 129-349.  http://mek.oszk.hu/06600/06616/06616.pdf

Kant Imanuel. 2004. A Gyakorlati ész kritikája. Budapest: Osiris. 1-53.

Nietzsche Friedrich: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In Athenaeum. Vol. 1. No. 3.

Rácz József: A devianciaelméletek alapjai. In Rácz, J. szerk. Szabálykövet(el)ők és bajkevereők. Bevezetés a devanciák szociológiájába. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 5-21.

 

HF: Saját kutatási tervben a kérdés megfogalmazása (elmélet), továbbá a konceptualizáció elkészítése. „Mi érdekel, mit szeretnék kutatni?” (határidő: október 3. 15.00)

 

3. Október 4. A kísérletezés

Doise, W. 1997. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

Hamilton, D. L., Gifford, R. K. 1999. Illuzórikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapja. In: A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai

 

HF: Saját kutatásban a kísérleti módszer alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák. (határidő: október 10. 15.00)

 

4. Október 11. Az antropológiai módszerek használata kisebbségi csoportok vizsgálatánál, a prostitúció vizsgálata alapján

Bódis Enikő 2013. Bűn és kánon a prostitúció példáján keresztül. In Bacsák, D., Krámer, L., Szabó, M. (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban.  pp. 231-238.

http://prazsak.hu/publikaciok/kulcskerdesek_EBook.pdf

Turner, V. 2000. Liminalitas és communitas. In A rituális folyamat. Budapest: Osiris pp. 107-145

 

HF: Saját kutatásban az antropológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: október 17. 15.00)

 

5. Október 18. A film  

Soós Kata: A műhely. http://katasoos.com/film.html

HF: Saját kutatásban mozgóképes módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: október 24. 15.00)

 

6. Október 25. A szociodráma

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed

HF: Saját kutatásban a szociodráma alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 7. 15.00)

 

7. November 8. Dokumentumelemzés

Csepeli Gyorgy, Prazsak Gergo (2015). Paths to Fatelessness. Holocaust: Studii si Cercetari, 8(1), 81-96.

www.degob.hu , www.konfliktuskutato.hu

HF: Saját kutatásban a dokumentumelemzési módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 14. 15.00)

 

8. November 15. Adatbázisok, nemzetközi összehasonlító kutatások

http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/communicationincrisis/lecke7_lap1.html

Prazsák, G. 2014. Mester és tanítványai. In Socio.hu Vol. 4. No. 1. 146-159 http://socio.hu/uploads/files/2014_1/11prazsak.pdf

HF: Saját kutatásban az online adatbázisok, nemzetközi kutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák (határidő: november 22. 15.00)

 

9. November 22. Értékek, értékrendszerek, kisebbségek

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. 2015/1. pp. 117-133

http://kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

HF: Saját kutatásban az értékkutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák. (Határidő: november 28. 15.00)

 

10. November 29. Az elnyomás tovagyűrűző körei, szociális dominancia, rendszerigazolás

Hunyady György 2005. A társadalmi csoportok értékelő megkülönböztetése. In Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia. pp 7-37.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 84-120.

Prazsák, G. 2015. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. 2014/3. pp. 63-70.

 

11. December 6. Szintetizáló projekt: Tolerancia körök

Prazsak, G. (2016) The European Circles of Tolerance. In Kosic, M., Holland, S. (eds.) The Self and the other. Identities, Societies and crisis. Cambridge University Press.

 

12. December 13. Tolerancia körök II.