Kisebbségkutatás módszertana és etikája

ELTE TáTK, Kisebbségpolitika Mesterszak

(MKIP305)

2015-2016/I

 

Az órák helye: Északi Tömb, 5.89

Az órák ideje: 10.00-11.30

Kurzusvezető: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A szeminárium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társadalom- és kisebbségkutatás néhány módszerével, alkalmazásával, s a módszerek használata során felmerülő etikai kérdésekkel.

Követelmények:

Az órák látogatása, aktív részvétel a kurzusmunkában. A kurzus teljesítéséhez elvárt a házi feladatok időre történő elkészítése (jelen tematika tartalmazza a házi feladatokat is, a házi feladatok elkészítésének és elküldésének határideje az óra előtti nap 16.00 óra, mindegyik HF minimum 1 oldal terjedelemben). A kurzus zárásaként önálló kutatási terv készítése a konceptualizációtól, az operacionalizáción, a kutatási módszer megválasztásán, a megfigyelésen keresztül az előreláthatóan felmerülő etikai problémák bemutatásáig.

 

Tematika1. Szeptember 9. A kutatási terv

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (több kiadás). Budapest: Balassi

 

2. Szeptember 16 A deviancia ontológiája és fenomenológiája

Kant Imanuel. 1980. Vallás a puszta ész határain belül. Budapest: Gondolat. 129-349.  http://mek.oszk.hu/06600/06616/06616.pdf

Kant Imanuel. 2004. A Gyakorlati ész kritikája. Budapest: Osiris. 1-53.

Nietzsche Friedrich: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In Athenaeum. Vol. 1. No. 3.

HF: Saját kutatási tervben a kérdés megfogalmazása (elmélet), továbbá a konceptualizáció elkészítése

 

3. Szeptember 23. A kísérletezés

Doise, W. 1997. Csoportközi viszonyok és reprezentációk. In Szociálpszichológia Szöveggyűjtemény. Budapest: Osiris pp. 467-482

Hamilton, D. L., Gifford, R. K. 1999. Illuzórikus korreláció a személyközi észlelésben: a sztereotip ítéletek kognitív alapja. In: A csoportok percepciója. Budapest: Akadémiai

 

4. szeptember 30. Az antropológia módszerének használata kisebbségi csoportok vizsgálatánál (Bódis Enikő)

Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma Osiris 1994

Kovács, É., Vajda, J.: Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek. Múlt és Jövő, 2002

Gergen, K. J. és Gergen M., M.: A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In Narratívák 5. Narratív Pszichológia, Kijárat Kiadó, 2001

Fiáth Titanilla: Börtönkönyv, Háttér Kiadó 2012

HF: Saját kutatásban a kísérleti módszer alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

5. Október 7. A film  (Soós Kata)

HF: Saját kutatásban az antropológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

6. Október 14. A szociodráma (Bereczky Tamás)

Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron. http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/170/zoomed

HF: Saját kutatásban mozgóképes módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

7. Október 21. Az online kirekesztés

Muchicka László – Sütő Anna 2014. Metapédia – A másféle lexikon? Avagy: „nem minden megélhetési zsidó kriptozsidó, de minden judeofil zsidócsahos”. In Prazsák, G. szerk. Nemzeti szempont. Budapest: Apeiron

http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzeti_szempont/#/134/zoomed

HF: Saját kutatásban a szociodráma alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

8. November 4. Adatbázisok, nemzetközi összehasonlító kutatások

http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/communicationincrisis/lecke7_lap1.html

Prazsák, G. 2014. Mester és tanítványai. In Socio.hu Vol. 4. No. 1. 146-159 http://socio.hu/uploads/files/2014_1/11prazsak.pdf

HF: Saját kutatásban az online módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

9. November 11. Dokumentumelemzés

www.degob.hu , www.konfliktuskutato.hu

HF: Saját kutatásban az online adatbázisok, nemzetközi kutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

10. November 18.  Értékek, értékrendszerek, kisebbségek

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei. In Kultúra és közösség. 2015/1. pp. 117-133

http://kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

HF: Saját kutatásban a dokumentumelemzés módszerének alkalmazása, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

11. November 25. Társadalmi kontroll és kisebbségek

Prazsák, G. 2015. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum. 2014/3. pp. 63-70.

HF: Saját kutatásban az értékkutatási módszerek alkalmazásának lehetőségei, a módszer alkalmazása során felmerülő (etikai) problémák

 

12. December 2. Rendszerigazolás, szociális dominancia, marginalitás

Hunyady György 2005. A társadalmi csoportok értékelő megkülönböztetése. In Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia. pp 7-37.

Jim Sidanius - Felicia Pratto 2005. A szociális dominancia elmélete. In A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 84-120.

 

13. December 7. Elidegenedés és marginalitás

Melvin Seeman. 1959. On The Meaning of Alienation. In American Sociological Review .  Vol. 24. No.6. pp.783-791