Marginális csoportok értékrendszerei

(SZ661:13)

2015-2016 II. félév

 

Hely: Déli tömb, 0-411

Időpont: kedd, 08.30-10.00

Kurzusvezető: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

Tematika: www.prazsak.hu/kurzusok/2015_2016_2_sz661_13.html

 

A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a marginalitás, a marginális élethelyzetben élők néhány szociálpszichológiai, szociológiai jellemzőjével, annak érdekében, hogy eszközt kapjanak a többségi kultúra és az attól eltérő kultúrák közötti konfliktusok vizsgálatához, értelmezéséhez ill. csökkentéséhez. A kurzus során az Interdiszciplináris társadalmi kutatások hallgatóival végzett kutatások eredményeit tárgyaljuk, amelyek alkalmasak arra, hogy példaként szolgáljanak egy lehetséges saját kutatás elkészítésére.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel, kötelező irodalmak feldolgozása. Félév végén az oktatóval előzetesen egyeztetett témában, 5-10 oldalas kutatási terv készítése, melynek alapján szóbeli vizsgára kerül sor.

Menetrend

1. Menzel, J. 1966. Szigorúan ellenőrzött vonatok (film, 89 perc) február 10.

Hrabal, B. 2014. Szigorúan ellenőrzött vonatok. Budapest: Európa

http://indavideo.hu/video/Szigoruan_ellenorzott_vonatok_1966

2. A társadalmilag szerkesztett valóság: rendszer és életvilág
Lét és érték: a liminalitás változó állandósága
(február 17.)

Habermas, J. 2000. Rendszer és életvilág. In Felkai, G., Némedi, D., Somlai, P. (szerk.) Szociológiai irányzatok a XX. században II. Budapest: Új Mandátum. Pp. 498-569

Turner, V. 2000. Liminalitas és communitas. In A rituális folyamat. Budapest: Osiris pp. 107-145

3. A kutatási terv (február 24.)

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (több kiadás). Budapest: Balassi

4. A szegénység kultúrája? (március 2.)

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. In Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány. pp. 195-218.
http://kutatopont.hu/files/2012/02/Magyar_Ifjusag_2012_MASODKEZBOL.pdf

Wessely, A. 2003. Előszó: A kultúra szociológiai tanulmányozása. In Wessely, A. (szerk.) A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris. pp. 7-27.

5. Értékek és kultúra: az empirikus értékkutatás lehetőségei (március 9.)

Váriné, Sz. I. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat. 9-205 oldal

Schwartz, S. H. 2003. Univerzáliák az értékek tartalmában és struktúrájában. Elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In Váriné, Sz. I. (szerk.) Értékek az életben és a retorikában. Budapest: Akadémiai

Schwartz, S. H. 2003. Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? In Nguyen, L. L. A., Fülöp, M. (vál., szerk.) Kultúra és pszichológia. Budapest: Osiris. pp. 97-119

6. Marginális csoportok értékrendszerei (március 16.)

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei: kutatási beszámoló. In Kultúra és közösség. Vol.4. No.1. pp.117-134

 http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2015/1/09.pdf

Prazsák, G. 2014. Marginality and Autonomy. In Metszetek. Vol.3. No.3. pp.138-147.

http://metszetek.unideb.hu/files/201403_09_prazsak_gergely.pdf

tavaszi szünet (március 23.)

7. Prostitúciókutatások I. (március 30.)

Bódis, E. 2013. Bűn és kánon a prostitúció példáján keresztül. In Bacsák, D., Krámer, L., Szabó, M. (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban.  pp. 231-238.

http://prazsak.hu/publikaciok/kulcskerdesek_EBook.pdf

8. Prostitúciókutatások II. (április 6.)

Bódis, E. 2011. A nacionalizmus és a szexualitás összefüggései. In Prazsák, G. (szerk.) Nemzetek Európában. Budapest: ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola. pp. 77-94

http://interdiszciplinaris.elte.hu/nemzetek_europaban/#/78/

9. Szerhasználó emberek és a szerhasználat (április 13.)

Albert, F., Dávid, B. 2001. Ha elszakad a háló... A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Budapest: Új Mandátum

Prazsák, G. 2014. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum Vol. XVIII. No. 3. pp. 63-70.

10. A rendszerigazolás és a szociális dominancia (április 20.)

Hunyady, Gy. 2003. Társadalomkritikus szociálpszichológia: John Jost tanulmányai. In Jost, J. 2003. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás szociálpszichológiája. Budapest: Osiris. pp. 9-26.

Sidanius, J., Pratto, F. 2005. A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris. pp. 41-123.

11. Szociális dominancia és nemzetfelfogás. (április 27.)

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2015. Old and new authoritarianism. In Murányi, I. (ed.) Eternal return? The Specter of Radicalism Young Radicals in Hungary among Young People in Europe and Hungary. Budapest: L'Harmattan Kiadó. pp. 39-74.

12. Rendszerigazolás és marginalitás (május 4.)

13. Rendszerigazolás, szociális dominancia, értékrendszerek. (május 11.)