Információs társadalom és nyilvánosság (NT.b14.1-1.)

ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA, Társadalmi tanulmányok BA

2015-2016/I

 

Az órák helye: Déli Tömb, 0.823 Kitaibel Pál terem

Az órák ideje: 16.00-17.30

Oktató: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.

Követelmények:

Félév során kötelező egy igazolhatóan a hallgató által készített és előzetesen az oktatóval egyeztetett Wikipédia szócikk elindítása (határidő: november 24.). Ezen kívül írásbeli vizsga a félév végén. A kurzus érdemjegyét a Wikipédia szócikk és a ZH eredményei adják.

 

Tematika

Szeptember. 8. A hozzáférés forradalma

Szeptember 15. Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Szeptember 22. A digitális ember: az értékrend változásai

Szeptember 29. Kulturális trendforduló

Október 6. Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Október 13. A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Október 20. Offline vs. online valóságok

November 3. Anonimitás: a virtuális Én

November 10. Közösség-és hálózatépítés

November 17. Közösségi média, Web 2.0 (Facebook, Twitter, stb.)

November 24. Üzleti alkalmazások, Poltikai marketing, web 2.0 kampányok

December 1. Politikai marketing, kampányok

December 8. Új típusú globális kihívások

 

Kötelező irodalom

Csepeli, Gy., Prazsák, G. Információs társadalom 2.0 (online): http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/informaciostarsadalo/index.html

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Prazsák, G. 2014. Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. In: Információs Társadalom. Vol.  XIV. No. 2. pp. 6-23.

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális életében. In Nagy, Á., Székely, L. szerk. Másodkézből – Magyar ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány – Kutatópont. pp. 189-211

Ajánlott irodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. In: Információs Társadalom. Vol.10. No. 2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. In Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.

 Wikipédia szócikkek