Marginális csoportok értékrendszerei

(SZ661:13)

 

Hely: Déli tömb, 0-817, Dudich Endre terem

Időpont: csütörtök, 14.00-15.30

Kurzusvezető: Prazsák Gergő (prazsak@gmail.com)

Tanársegéd: Turányi Tatjána (turanyitatjana@gmail.com)

Tematika: www.prazsak.hu/kurzusok/2014_2015_2_sz661_13.html

 A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a marginális élethelyzetben élők néhány szociálpszichológiai, szociológiai jellemzőjével, annak érdekében, hogy eszközt kapjanak a többségi kultúra és az attól eltérő kultúrák közötti konfliktusok vizsgálatához, ill. csökkentéséhez.

Követelmények

Rendszeres óralátogatás. Félév végén az oktatóval előzetesen egyeztetett témában, 5-10 oldalas (se kevesebb, se több) tudományos esszé készítése, melynek alapján szóbeli vizsgára kerül sor.

Menetrend

1. Menzel, J. 1966. Szigorúan ellenőrzött vonatok (film, 89 perc) február 12

Hrabal, B. 2014. Szigorúan ellenőrzött vonatok. Budapest: Európa

https://www.youtube.com/watch?v=R6ExhGy50cw

2. A társadalmilag szerkesztett valóság: rendszer és életvilág (február 19)

Habermas, J. 2000. Rendszer és életvilág. In Felkai, G., Némedi, D., Somlai, P. (szerk.) Szociológiai irányzatok a XX. században II. Budapest: Új Mandátum. Pp. 498-569

3. Lét és érték: a liminalitás változó állandósága (február 26)

Turner, V. 2000. Liminalitas és communitas. In A rituális folyamat. Budapest: Osiris pp. 107-145

4. Clement, R. 1956. Patkányfogó (film, 115 perc) március 5

Zola, E. A patkányfogó.

http://mek.oszk.hu/02900/02957/02957.pdf

5. A szegénység kultúrája? március 12

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. In Nagy, Á., Székely, L. (szerk.) Másodkézből – Magyar Ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány
http://kutatopont.hu/files/2012/02/Magyar_Ifjusag_2012_MASODKEZBOL.pdf

6. Értékek és kultúra: az empirikus értékkutatás lehetőségei (március 19)

Váriné, Sz. I. 1987. Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat. 9-205 oldal

Schwartz, S. H. 2003. Univerzáliák az értékek tartalmában és struktórájában. Elméleti előrelépések és empirikus próbák húsz országban. In Váriné, Sz. I. (szerk.) Értékek az életben és a retorikában. Budapest: Akadémiai

Schwartz, S. H. 2003. Vannak-e egyetems aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének? In Nguyen, L. L. A., Fülöp, M. (vál., szerk.) Kultúra és pszichológia. Budapest: Osiris. pp. 97-119

7. Részvétel a Traumák és Tabuk, Kulcskérdések a Társadalomkutatásban Konferencián (március 26)Április 2. szünet

 

8. Szerhasználó emberek és a szerhasználat, hajléktalan emberek és a hajléktalanság (április 9)

Albert, F., Dávid, B. 2001. Ha elszakad a háló... A hajlékatalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Budapest: Új Mandátum

Miletics, M. Prazsák, G. 2015. HIV-szűréshez kapcsolódó kérdőív eredményei (kézirat)

Prazsák, G. 2014. A társadalmi kontroll határairól. In Fundamentum Vol. XVIII. No. 3. pp. 63-70.

9. A marginális csoportok értékrendszerei (április 16)

Bódis, E. 2013. Bűn és kánon a prostitúció példáján keresztül. In Bacsák, D., Krámer, L., Szabó, M. (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban.  pp. 231-238.
http://tatk.elte.hu/component/docman/doc_download/2397-kulcskerdesek-a-tarsadalomtudomanyban-2011-2012

Prazsák, G. 2015. Marginális csoportok értékrendszerei (kézirat)

Prazsák, G. 2014. Autonomy and Marginality. In Metszetek – Társadalomtudományi Folyóirat. Vol. III. No. 3. 138-147
http://metszetek.unideb.hu/files/201403_09_prazsak_gergely.pdf

10. Marginalitás és elidegenedés (április 23)

SEEMAN, M. 1959. On the meaning of alienation. In American Sociological Review. Vol 24. No. 6. pp. 783-791

11. Tornatore, G. 2006. Az ismeretlen (film, 118 perc) április 30

12. Egységes európai kultúra? (május 7)

Prazsák, G.  2013. Kultúrák közötti meg(nem)értés. In Bacsák, D., Krámer, L., Szabó, M. (szerk.) Kulcskérdések a társadalomtudományban.  pp.  255-333.

http://tatk.elte.hu/component/docman/doc_download/2397-kulcskerdesek-a-tarsadalomtudomanyban-2011-2012

13. Narratíva és értékek (május 14)

Sípos, J. 2014. Európai történeteink. A berlini Prix EU rádiódokumentum műsorainak elemzése. In Jelkép. 2014/1

http://communicatio.hu/jelkep/2014/1/sipos_julia.htm