Információs társadalom II.

ELTE TáTK, Nemzetközi tanulmányok BA

(NTb15)

2013-2014/IIAz órák helye: Északi Tömb, 6.53

Az órák ideje: 10.00-11.30

Oktató: Prazsák Gergő

elérhetőség: www.prazsak.hu ; prazsak@gmail.com

A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék, hogy az egész Földet behálózó kommunikációs infrastruktúra, az internet nem egyszerűen új technológia, hanem a társadalmi lét és tudás új létmódja, mely fokról-fokra kiszorítja a korábbi kommunikációs architektúrákon alapuló társadalom-és tudás szerkezeteket, átalakítja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Új nyilvánosság, új kereskedelmi és politikai marketing jön létre, melynek logikáját, működését és működtetését, online alkalmazásait a hallgatók megismerhetik a kurzuson.

Követelmények:

Félév során kötelező egy igazolhatóan a hallgató által készített és előzetesen az oktatóval egyeztetett Wikipédia szócikk elindítása. Ezen kívül írásbeli vizsga a félév végén. A kurzus érdemjegyét a Wikipédia szócikk és a ZH eredményei adják.Tematika

II.13.

A hozzáférés forradalma

A kommunikációs architektúrák változása

II. 20.

Új társadalmi szerkezet, netokrácia és kontaktoproletariátus

Társadalmi struktúra és kommunikációs rétegződés

II. 27.

A digitális ember: az értékrend változásai

Autonómia, konformitás és értékek

III. 6.

Kulturális trendforduló

A tudás új szerkezetei.

III. 13.

Elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségek

Rogers-törvény.

III. 27.

A meggyőzés technikái és praktikái: üzleti és politikai marketing

Célzott elérés.

IV. 03.

Offline vs. online valóságok

Új metafizika.

IV. 10.

Anonimitás: a virtuális Én

Flaming.

IV: 24.

Közösség-és hálózatépítés

Új „Gemeinschaft”

V. 8.

Közösségi média, Web 2.0 (Facebook, Twitter, stb.)

Prosumerek, új nyilvánosság

V. 15.

Üzleti alkalmazások, Poltikai marketing, web 2.0 kampányok

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Adattárház-építés, adatbányászat

Adattárház-építés, adatbányászat

Valós idő, valós adat, prediktív modellek

Politikai intelligencia

 

Kötelező irodalom

Csepeli György, Prazsák Gergő: Információs társadalom 2.0 (online): http://tarsadalominformatika.elte.hu/tananyagok/informaciostarsadalo/index.html

Csepeli Gy. Prazsák, G. 2010. Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Budapest: Jószöveg

Prazsák, G. 2014. 2014. Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai (online)

Fekete, M., Prazsák, G. 2014. Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség szerepe a fiatalok kulturális életében. In Nagy, Á., Székely, L. szerk. Másodkézből – Magyar ifjúság 2012. Budapest: ISZT Alapítvány - Kutatópont

Ajánlott irodalom

Barabási, A-L. 2003. Behálózva- a hálózatok új tudománya. Budapest: Magyar Könyvklub

Castells, M. 2005. A hálózati társadalom kialakulása. Budapest: Gondolat-Infonia

Castells, M. 2006. Az identitás hatalma. Gondolat-Infonia

Dessewffy, T. 2004. Bevezetés a jelenbe. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók érték-preferencia változásainak vizsgálatához. vol.10.2.sz.

Vályi, G. 2004. Közösségek hálózati kommunikációja. Szociológiai Szemle. 4. 47-60

Z. Karvalics, L. 1995. Információs társadalom. (A technikától az emberig). Budapest: Műegyetemi Kiadó.