2011-2012/I.

 

SzMA-B01.1/1

Deviancia-elméletek

Előadás

 

Idő: Csütörtök, 12.00-13.30
Hely: É. 0.87

 

oktató: Prazsák Gergő

ELTE TáTK Kisebbségszociológia Tanszék

 

Kapcsolat: prazsak@gmail.com

honlap: www.prazsak.hu/kurzusok/2011_szma_b01_1.html

fogadó óra: előzetes emailen történő bejelentkezés alapján

 

A tantárgy leírása: A deviáns viselkedések, jellegzetességek, valóságértelmezések magyarázatára választ kereső pszichológiai, társadalom-, és bölcsészettudományi teóriák, empirikus kutatások, illetőleg adott deviáns jelenségek kulturális-történeti gyökereinek, filozófiáinak megismerése.

A tantárgy értékelése:

A 3 kredites kurzus kollokviumi jeggyel zárul, amelyet a következő elemek értékelése ad ki:

- Zárthelyi dolgozat (50%) – az előadások és a tematikában feltüntetett olvasmányok anyagából

- Házi dolgozat (50%) – leadásának határideje: 2011. december 19.

A házi dolgozat elkészítésének formai és tartalmi követelményei:

- téma: a mai magyar társadalom egyik nem-normatív jelenségének elemzése

- műfaj: tudományos tanulmány

- terjedelem: min.25-max.40 ezer karakter

- feltétel: A házi dolgozat leadásának feltétele egy 3 oldalas tématerv és tervezett szakirodalmi lista, amelyet a hallgató 2011. november 5. éjfélig elküld

A 2011. november 11.-i személyes konzultáción tárgyaljuk meg az előzetesen elküldött házi dolgozat-tervezeteket. (A konzultáción való részvétel is feltétele a kurzus teljesítésének.)

Tematika

09.22. A bűn ontológiája

Heidegger, M. 2006. Anaximandros mondása. In Rejtekutak, Budapest: Osiris

09.29. Etika és deviancia: a kategorikus imperatívusz és az örök visszatérés

Foucault, M. 1992. Nietzsche, Freud, Marx. In Athenaeum I/3 (1992) pp. 157-171
Kant, I. 1974, 1980. A vallás a puszta ész határain belül. In A vallás a puszta ész határain belül és más írások Budapest: Gondolat. pp. 137-188
Nietzsche, F. 1992. A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In Athenaeum III/1 (1992), pp. 3-15.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In Információs Társadalom Vol. X. No. 2.

10.06. Hatalom és deviancia: a szociális dominancia pszichológiája és szociológiája

Csepeli, Gy., Murányi, I., Prazsák, G. 2011. Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon – Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai Budapest: Apeiron pp. 46-77

Davis, K., Moore, W. E. 1997 [1945]. A rétegződés néhány elve. Szalai, É. (ford.) In Angelusz, R. (szerk.) A társadalmi rétegződés komponensei Budapest: Új Mandátum pp. 10-23

Sidanius, J., Pratto, F. A társadalmi dominancia ford. Berkics, M. et al Budapest: Osiris pp. 41-84

10.13. Határkijelölés és deviancia: a társadalom peremén

Albert, F., Dávid, B. 2001. Elméletek és hipotézisek. In Ha elszakad a háló… Budapest: Új Mandátum pp. 13-42

10.20. Értékek és attitűdök

Heidegger, M. 2003. Nietzsche mondása. „Isten halott”. In Rejtekutak. Budapest: Osiris. pp. 183-232

Várnié Szilágyi, I. 1987. Az értékvilág a mindennapokban és az elméleti tudatban. In Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest: Gondolat

Hankiss, E. 2005. Az ezerarcú én. Budapest: Osiris. pp. 281-314

10.27. Határok és eltolódásaik

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2011. Az el nem múló feudalizmus. In Társadalomkutatás Vol. XXIX. No. 1. pp. 63-79

11.03. őszi szünet

11.10. Konzultációs óra

11.17. A deviancia kulturális változatai

Turner, V. 1997. Liminalitás és cummunitas. In Politikai antropológia (Szerk.: Zentai Violetta). Budapest: Osiris pp. 51-63

11.24. Nemzetközi devianciastatisztikák, felmérések, adatbázisok

www.worldvaluessurvey.org

www.europeanvaluessurvey.org

www.europeansocialsurvey.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

12.01. A szenvedélyvezérelt viselkedés

Bíró, J. 2008. Dohányzáspolitika. A dohányzás diskurzusa és kontrollja. In Addiktológia VII. évf. 1.szám. pp. 5-24

12.08. Devianciapolitika

Heidegger, M. 1992. A német egyetem önmegnyilatkozása. In Az idő fogalma/A német egyetem önmegnyilatkozása/A rektorátus 1933/34 Budapest: Kossuth pp. 54-58

Lukács, Gy. 1918. A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. Szabadgondolat, No.10. pp.228-32

Lukács, Gy. 1919. Taktika és ethika. Budapest: Közoktatásügyi Népbiztosság kiadása

12.15. Művészet és deviancia

Wittkower, R. 1996. Személyiség, jellem és mű In A Szaturnusz jegyében: a művész személyisége az ókortól a francia forradalomig. Budapest: Osiris pp. 381-400