2010/2011/I.


SzMA-B01.1/1

Deviancia-elméletek

Előadás


Idő: Szerda, 14.00-15.30
Hely: É. -1.64 Rybár István terem


Bíró Judit – Prazsák Gergő

ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék


Kapcsolat: devianciaelmeletek@gmail.com

honlap: www.prazsak.hu/kurzusok/2010_szma_b01_1.html

fogadó óra: csütörtök 18,00; 2.53b (előzetes bejelentkezéssel, a következő email címen: deviancia@gmail.com)


A tantárgy leírása: A deviáns viselkedések, jellegzetességek, valóságértelmezések magyarázatára választ kereső társadalom-, jog- és bölcsészettudományi teóriák, empirikus kutatások, illetőleg adott deviáns jelenségek kulturális-történeti gyökereinek, filozófiáinak megismerése.

A tantárgy értékelése:

A 3 kredites kurzus kollokviumi jeggyel zárul, amelyet a következő elemek értékelése ad ki:

- Zárthelyi dolgozat (50%) – az előadások és a tematikában feltüntetett olvasmányok anyagából

- Házi dolgozat (50%) – leadásának határideje: 2010. december 15.

A házi dolgozat elkészítésének formai és tartalmi követelményei:

- téma: a mai magyar társadalom egyik nem-normatív jelenségének elemzése

- műfaj: tudományos tanulmány

- terjedelem: min.25-max.40 ezer karakter

- feltétel: A házi dolgozat leadásának feltétele egy 3 oldalas tématerv és tervezett szakirodalmi lista, amelyet a hallgató 2010. november 14. éjfélig elküld a devianciaelmeletek@gmail.com címre

A 2010. november 17.-i személyes konzultáción tárgyaljuk meg az előzetesen elküldött házi dolgozat-tervezeteket. (A konzultáción való részvétel is feltétele a kurzus teljesítésének.)Tematika

IX. 15. Bevezető óra. A kurzus menetének ismertetése.IX. 22. „minden egy…”: A bűn ontológiája.

Olvasmány:

Heidegger, M. 2006. Anaximandros mondása. In: Rejtekutak, Budapest: Osiris


IX. 29. A bűn szociológiai, kriminológiai, filozófiai megközelítései.

Olvasmány:

Tengelyi, L. 1992: A felelősség álláspontja. In.: Tengelyi L.: A bűn mint sorsesemény. Budapest: Atlantisz. 191-233.pp.

X. 06. A deviancia filozófiája: a kategorikus imperatívusz és az örök visszatérés

Olvasmány:

Kant, I. 1974, 1980 A vallás a puszta ész határain belül. In Kant, I. A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Budapest: Gondolat. pp. 137-188

Nietzsche, Friedrich: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról. In: Athenaeum III/1 (1992), pp. 3-15.

Prazsák, G. 2010. Prolegomena az európai internethasználók értékpreferencia-változásának vizsgálatához. In: Információs Társadalom Vol. X. No. 2.


X. 13. A bűnök királynője: az anyagyilkosság.

Olvasmány:

A visszaemlékezés. In.: Foucault, M. (közzétételében) 1999. Én, Pierre Riviere, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet. Egy XIX. századi szülőgyilkosság Budapest: Jószöveg. pp. 63-127.


X. 20. Nemzetközi devianciastatisztikák, felmérések, adatbázisok

www.worldvaluessurvey.org

www.europeanvaluessurvey.org

www.europeansocialsurvey.org

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


XI. 03. A deviancia kulturális változatai

Olvasmány:

Victor Turner: Liminalitás és cummunitas. In.: Politikai antropológia (Szerk.: Zentai Violetta). Osiris, 1997. 51-63.pp.

XI. 10. Értékek és attitűdök

Csepeli György – Prazsák Gergő, 2009. Új szegénység. In: [Vész] jelzések a kultúráról. szerk. Antalóczy T. - Füstös L. - Hankiss E. Budapest. MTA PTI.

Csepeli, Gy., Prazsák, G. 2010. (megjelenés alatt) Internetezők az értékek vonzásában. In Rosta, G. – Tomka, M. (szerk.): Mit értékelnek a magyarok? Budapest: Faludi Ferenc Akadémia

Hankiss, E. 2005. Az ezerarcú én. Budapest: Osiris. pp. 281-314.


XI. 17. Konzultációs óra

A személyes konzultáción a házi dolgozat 3 oldalas tervezetének, ill. tervezett irodalomjegyzékének megtárgyalására kerül sor.

(A személyes konzultáción az a hallgató vehet részt, aki 2010. november 14.-én éjfélig elküldi anyagát a devianciaelmeletek@gmail.com címre!)


XI. 24. A szenvedélyvezérelt viselkedés

Olvasmány:

Bíró, J. 2008. Dohányzáspolitika. A dohányzás diskurzusa és kontrollja. In Addiktológia VII. évf. 1.szám. pp. 5-24.


XII.01. Együttműködés és agresszió az információs társadalomban

Olvasmány:

Eun Joo Kim, Kee Namkoong, Taeyun Ku, Se Joo Kim: The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. In.: European Psychiatry. April 2008, Volume 23, Issue 3. pp. 212-218.

Prazsák Gergő: A teve, az oroszlán és a gyermek. Nietzsche emberképe az információs társadalom tükrében. In: Információs Társadalom 2009/2.


XII. 08. Esztétizált világok – a normák totalitárius rendszerei: az utópiák

Olvasmány:

Herzl, T.: Ősujország. (1902) pp. 51-90.


XII.15. Kegyelem

Olvasmány:

Grassi, E.: A szép ontológiai jelentéséről. In.: Grassi: A szépség ókori elmélete. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1997. pp.34-65.